Sprawnie przebiega realizacja wypłat z PROW 2007 - 2013. Do 10 listopada ARiMR wypłaciła z tego Programu blisko 10,4 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 1,5 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy z PROW 2007 - 2013 jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach. O ile w 2007 roku Agencja wypłaciła jedynie około 180 milionów zł., to w roku ubiegłym było już około 4,5 miliarda zł, a w br. wypłacona kwota wyniesie 8 miliardów zł.

Największa kwota wypłacona z PROW 2007 – 2013, ponad 3,3 mld zł została przeznaczona na dopłaty ONW wspierające prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników.

Druga pod względem wielkości wypłaconych środków jest przebiegająca bez żadnych zakłóceń realizacja rent strukturalnych, na które ARiMR wydała do tej pory blisko 2,34 mld zł. Renty takie dostaje regularnie co miesiąc około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 1,62 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz utrzymujące rodzime rasy zwierząt i cenne genetycznie gatunki roślin otrzymują z tego programu dofinansowanie przez 5 lat.

Ponad 1,28 mld zł Agencja wypłaciła już z PROW 2007 - 2013 ponad 12,4 tys. rolników, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała blisko 248 mln zł. Dotychczas premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało 4902 rolników. W niedługim czasie, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, premia dla młodych rolników ma być podwyższona do 75 tys. zł.

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych blisko 210 mln zł. Pieniądze te otrzymało przeszło 19 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach niezapewniających plonu gwarantującego odpowiednie dochody.

Rolnicy i ich domownicy, którzy zainwestowali w przedsięwzięcia tworzące na terenach wiejskich nowe miejsca pracy w działalności innej niż rolnicza, otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w wysokości blisko 77 mln zł. Wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wypłacone zostało 966 beneficjentom.

Grupom producentów Agencja wypłaciła blisko 65 mln zł. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały ponad 350 grup. Dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania otrzymały 342 grupy.

Przedsiębiorcom z sektora rolno-przetwórczego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” ARiMR wypłaciła prawie 43 mln zł. Wsparcie rekompensujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 64 firmom.

Źródło: ARiMR