Standardy określające warunki produkcji rolnej, wprowadzane w ramach dostosowania naszego prawa do wymogów unijnych, wymagają od rolników dosyć kosztownych inwestycji. Jeśli jednak rolnicy zdecydują się na podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie higieny w gospodarstwach rolnych, dobrostanu zwierząt i ochronie środowiska, mogą otrzymać pomoc finansową. O pieniądze te ubiegać się mogą rolnicy specjalizujący się w produkcji mleka, jaj kurzych (tylko 44 gospodarstwa wymienione w traktacie o przystąpieniu do Unii), a także ci, którzy zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu powinni wyposażyć gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych (w płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez cały rok. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje kierownik tego oddziału w ciągu 120 dni od złożenia wniosku. Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach. Pierwszą ratę wypłaca się w ciągu 60 dni od wydania decyzji, a drugą po zakończeniu przedsięwzięcia, w terminie określonym we wniosku. Jeśli rolnik nie zakończy w terminie przedsięwzięcia, pierwszą ratę będzie musiał zwrócić. Można jednak przedłużyć termin wykonania przedsięwzięcia o 6 miesięcy, jeśli wystąpiły ważne przyczyny (choroba, klęska żywiołowa). Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pieniędzy wystarczy jednak tylko dla około 60 tysięcy rolników.

Warunkiem uzyskania pomocy na osiągnięcie standardów unijnych będzie złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z planem przedsięwzięcia. Plan musi zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i stanu docelowego wraz z planem finansowym. Plan musi być potwierdzony przez wykwalifikowanego doradcę rolnego, a w wypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka - przez Powiatowego Lekarza Wetrynarii. Do wniosku musi być też dołączone pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zależnie od wielkości inwestycji (dotyczy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę).

Pomoc będzie przyznana, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • rolnik realizuje inwestycję związaną z dostosowaniem warunków produkcji do standardów określonych w prawie polskim, które mają zacząć obowiązywać za kilka lat (np. obowiązek wyposażenia gospodarstw w płyty obornikowe w 2008 r.),
  • gospodarstwo jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność ekonomiczną z końcem okresu otrzymania wsparcia,
  • w przypadku, gdy dostosowania dotyczą poprawy warunków produkcji zwierzęcej, pomoc może być przyznana gospodarstwom, które utrzymują co najmniej 10 sztuk dużych zwierząt (z wyjątkiem wniosków grupowych),
  • pomoc będzie mogła być przyznana, jeśli w gospodarstwie utrzymywana jest taka obsada zwierząt, przy której produkcja azotu w nawozach naturalnych wynosi mniej niż 170 kg/ha (nie dotyczy ferm kurzych).

Źródło: "Farmer" 06/2005