Dotacje na zalesianie były dostępne wcześniej, w ramach  PROW 2004-2006, jednak obejmowały tylko dopłaty do gruntów rolnych.
W nowym okresie programowania wsparcie można uzyskać do zalesiania gruntów rolnych (Schemat I) i zalesiania gruntów innych niż rolne (Schemat II).

Kto może się starać o dotację 

 • osoba fizyczna lub prawna będąca rolnikiem (program dopuszcza ubieganie się o dotację przez  grupę minimum 3 rolników)
 • obywatel Unii Europejskiej, posiadający gospodarstwo na terenie Wspólnoty
 • osoba wpisana do ewidencji producentów rolnych lub grupa osób wpisanych do tej ewidencji
 • osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem gruntów przeznaczonych do zalesiania

Zobowiązania wynikające z otrzymania dotacji

Schemat I – „zalesianie gruntów rolnych”:
- zalesienie gruntów, na których do dnia złożenia wniosku prowadzona była produkcja rolnicza, zgodnie z minimalnymi wymogami utrzymywania gruntów rolnych  w dobrej kulturze, zgodnie z normami  ochrony środowiska (określone w przepisach o płatnościach bezpośrednich i płatnościach cukrowych)
- prowadzenie uprawy leśnej przez minimum 15 lat od uzyskania pierwszej płatności
- przestrzegania wymogów utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze wynikających z norm ochrony środowiska

Schemat II - „zalesianie gruntów innych niż rolne”:
- zalesienie gruntów:
a) z sukcesją naturalną, w przypadku gruntów spełniających warunki określone w złączniku 1 do rozporządzenia
b) wymagających ochrony ze względu na ich rolę glebochronną i wodochronną

Jakie grunty można przeznaczyć do zalesiania

W Schemacie I są to grunty orne lub sady, do których w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przyznano dopłaty bezpośrednie, które:

 •  zostały przeznaczone do zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • lub, w przypadku gdy nie ma takiego planu, jeśli zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy.

 W Schemacie II grunty:

 • wskazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, które nie są wykorzystywane do produkcji rolnej,
 • grunty, dla których zalesianie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ze względu na funkcje wodochronne i glebochronne.

Limit powierzchni przeznaczonej do zalesienia

 • powierzchnia powinna wynosić minimum 0,5 ha, o szerokości nie mniejszej niż 20m,
 • jeśli grunt przylega do lasu stosuje się tylko wymóg  minimalnej powierzchni 0,5 ha, szerokość może być dowolna,
 • w przypadku wniosku składanego przez grupę minimum 3 rolników minimalna powierzchnia przeznaczona pod zalesianie wynosi 2ha, a grunty muszą  ze sobą sąsiadować.

Elementy dofinansowania

Schemat I obejmuje 3 elementy:

 • wsparcie na zalesianie – jest to jednorazowa wypłata dofinansowania związana z kosztami zalesiania i ewentualnym kosztami ogrodzenia zalesionych gruntów, wypłata liczona jest ryczałtem, w przeliczeniu na hektar zalesionej powierzchni;
 • premia  pielęgnacyjna – wypłacana przez pierwsze 5 lat od dnia wykonania zalesienia, wynikająca z kosztów pielęgnacji zalesionego gruntu, wypłacana ryczałtem w przeliczeniu na hektar powierzchni;
 • premia zalesieniowa – wypłacana corocznie przez 15 lat od dnia wykonania zalesienia, stanowiąca rekompensatę za stracone dochody wynikające z przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie, wypłacana w przeliczeniu na hektar powierzchni

W przypadku Schematu II wypłacane są:

 • wsparcie na zalesianie,
 • premia pielęgnacyjna.

Premia zalesieniowa nie jest wypłacana ponieważ nie powstały straty wynikające z zaprzestania produkcji rolnej na zalesianych gruntach.
 
Wniosek o dofinansowanie do zalesiania

Wypełniając wniosek należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól, zgodnie z instrukcją.  Wniosek powinien być czytelnie podpisany. W przypadku współwłasności podpis składa osoba posiadająca numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

We wniosku składanym przez grupę rolników w sekcji IV powinny się znaleźć dane wszystkich osób planujących zalesianie.
W przypadku wnioskowania przez jednego Wnioskodawcę  o zalesianie w ramach Schematu I i Schematu II należy złożyc oddzielne formularze wniosku o przyznanie środków na zalesianie.

W sekcji III powinny się znaleźć dane Wnioskodawcy, zgodnie z instrukcją.

Sekcja IV zawiera informacje dotyczące rodzaju wniosku – należy zaznaczyc pole określające czy wniosek jest pojedynczy (składany przez jedną osobę) czy grupowy.
W przypadku zaznaczenia wniosku grupowego należy wypełni nr 9. We wnioskach pojedynczych pole to pozostaje niewypełnione.

Sekcja V zawiera informacje zgodne z planem zalesiania gruntów przygotowanym przez Nadleśnictwo.
W polach dotyczących deklarowanej powierzchni wszystkie wartości powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wpisując dane dotyczące wsparcia na zalesianie (pole nr 10) trzeba uwzględnic informacje dotyczące:

 • powierzchni zalesiania o korzystnej konfiguracji
 • powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni
 • wykorzystaniu sadzonek miko ryzowanych
 • powierzchni zalesianej w ha, z podziałem na gatunki drzew iglastych i liściastych

Informacje te muszą być zgodne z planem przygotowanym przez Nadleśnictwo.

Jeśli planowane jest ogrodzenie zalesionych gruntów siatką chroniącą przed zwierzyną należy taką informację wpisac w polu 11. W punkcie tym można wpisac metry bieżące ogrodzenia lub powierzchnię grodzonego gruntu.

Premia pielęgnacyjna wyliczana jest na podstawie danych o powierzchni zalesionej wpisanych w punkcie 12 Wniosku.  Należy pamiętac, że podane wielkości muszą być zgodne z informacjami zamieszczonymi w punkcie 10, z podziałem na grunty o a) korzystnej konfiguracji i b) o nachyleniu powyżej 12 stopni.

W punkcie 13 powinna się znaleźć informacja o powierzchni, na której będą prowadzone zalecane, dodatkowe działania w celu ochrony przed zwierzyną, takie jak stosowanie repelentów, 3 palików lub owczej wełny.

Premia zalesieniowa przysługująca w Schemacie I obliczana jest na podstawie punktu 14. Dane dotyczące powierzchni zalesienia wpisują do tabeli tylko rolnicy, którzy uzyskują z rolnictwa minimum 25% dochodów. Wnioskodawcy uzyskujący z rolnictwa mniej niż 25% dochodów powinni w rubryce wpisac znak „-„. Nie należy pozostawia punktu niewypełnionego.

Wnioskując o  dopłatę związaną z zalesianiem gruntów innych niż rolne (Schemat II) należy wypełnic pola od 15 do 18.

Informacje dotyczące wsparcia na zalesianie należy uwzględnic powierzchnię w ha z podziałem na drzewa liściaste i iglaste. Pole wypełnia się analogicznie do pola 10. Dodatkowo należy wpisac informację dotyczącą:

 • obszaru zalesiania znajdującego się na gruntach wodochronnych i glebochronnych. 
 • powierzchni zalesiania z wykorzystaniem sukcesji naturalnej. Należy pamiętać, że pomoc na zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej przysługuje tylko jeśli obszar zajęty przez kępy drzew lub krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej nie przekracza 10% powierzchni gruntu do zalesienia.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia zmieszczono wartośc wsparcia dla gruntów na których w zależności  od procentowego udziału gruntów objętych odnowieniem naturalnym w ogólnej powierzchni gruntów do zalesienia.
Wszystkie podane informacje te muszą wynikac z planu zalesiania.   

Pole 16 należy wypełnic tak samo jak pole 11.

Informacje służące do wyliczenia premii pielęgnacyjnej (pole 17) należy podac z podziałem na:

 • powierzchnie o korzystnej konfiguracji
 • grunty o nachyleniu powyżej 12 stopni
 • grunty wodochronne lub glebochronne
 • premię do upraw zakładanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej –wypełnia się jeśli więcej niż 50% powierzchni zalesienia będzie wykonywane z wykorzystaniem sukcesji naturalnej. Jeśli z wykorzystaniem sukcesji naturalnej zalesiane będzie od 10% do 50% powierzchni przeznaczonej do zalesienia powierzchnię zalesiania traktuje się jako zalesianą bez wykorzystania sukcesji naturalnej. 

Pole 18 wypełnia się tak samo jak pole 13.

Sekcja VI wniosku zawiera informacje dotyczące terminu zalesiania. Należy zaznaczyc czy zalesianie będzie prowadzone wiosną czy jesienią.
Pamętac należy, że zalesianie powinno być prowadzone zgodnie z przygotowanym planem zalesiania i nie może się zacząc później niż wiosną roku następnego po roku, w którym został złożony Wniosek. 

Klasy gleboznawcze gruntów przeznaczonych do zalesiania w sekcji VII, należy wypełnic zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
W sekcji VIII należy zaznaczyc, jakie  złączniki i w jakiej liczbie zostały złożone wraz z Wnioskiem.

Lista obowiązkowych załączników obejmuje:

 • kopię planu zalesienia poświadczoną za zgodnośc przez nadleśniczego
 • zaświadczenie o dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez gminę – składany w przypadku ubiegania się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych
 • zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, wydane przez urząd skarbowy. Załącznik wymagany jeśli rolnik uzyskał takie dochody i stara się o pomoc  na zalesianie gruntów rolnych
 • dokument potwierdzający wysokośc dochodów innych niż dochody z rolnictwa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy o braku takich dochodów. Załącznik wymagany jeśli rolnik stara się o pomoc  na zalesianie gruntów rolnych
 • zgodę współwłaścicieli na zalesianie gruntów rolnych lub innych niż rolne, jeśli występuje współwłasnośc gruntów.

Jeśli Wnioskodawca nie składa któregoś z wymienionych, obowiązkowych załączników powinien wpisac znak „-„ w odpowiednim polu. Nie należy zostawiac pół niewypełnionych.

W sekcji IX należy podac całkowitą powierzchnię gospodarstwa rolnego, uwzględniając powierzchnie własne oraz użytkowane na podstawie innych tytułów gruntu.

Dane dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie powinny być zgodne z ewidencją  gruntów i budynków. Wymagane dane obejmują położenie, numery działek ewidencyjnych i całkowitą powierzchnię każdej z nich.

Oświadczenie o sposobie użytkowania działek przeznaczonych do zalesiania, stanowiące sekcję XI wypełnia się na podstawie sporządzonego przez nadleśniczego planu zalesiania. Należy pamiętac, że w sekcji XI zamieszczane są dane dotyczące tylko tych działek, które są przeznaczone do zalesiania.

Wniosek powinien być czytelnie podpisany i opatrzony datą. Brak podpisu spowoduje wezwanie Agencji do jego uzupełnienia w określonym czasie.

Informacje dotyczące programu, formularz Wniosku, Instrukcja i akty prawne związane z pomocą na zalesianie dostępne są na stronie internetowej Agencji  www.arimr.gov.pl i w jej Oddziałach na terenie kraju.

Sprawdź teraz czy możesz ubiegać się o o pomoc na  zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013. Potrzebujesz na to niespełna 5 minut!