ARiMR przypomina: o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie można się ubiegać tylko do 27 czerwca 2022 r.

Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 65 wniosków na kwotę ponad 7,3 mln zł.

Zainteresowani pomocą finansową mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Wnioski można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł.

Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może jednak ubiegać się grupa rolników.