Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniował dodanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” nowego typu operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

W ramach działania finansowane będą prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych - zapowiedziano.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:

• dla których określono obszar oddziaływania na grunty rolne,

• realizowane na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem,

• zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,

• dla których przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego.

Kwoty i stawki wsparcia obejmują  100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operację nie może przekroczyć 10 mln zł.

Beneficjentem w tym działaniu ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie zasobami wodnymi w kraju, czyli krajową gospodarkę wodną – podano i tak uzasadniono te nowe plany dotyczące rozwoju obszarów wiejskich:

„Planowane wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia retencji na obszarach wiejskich, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym skutkom suszy. Zwiększenie retencji wód m.in. w ich korytach rzecznych i czasowe podpiętrzenie wód z wykorzystaniem np. jazów lub zastawek pozwoli na przekierowanie tych wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami, co w rezultacie doprowadzi do zwiększenia poziomu wód gruntowych na okolicznych terenach. Takie działania wpłyną na poprawę stosunków wodnych w glebie: zabezpieczą dostępność wód w okresie niedoborów opadów oraz zapewnią spływ wód do rzek w okresie nadmiaru wody. Podkreślić należy, że realizowane operacje mają na celu zapobieganie skutkom suszy lub nadmiernych opadów lub powodzi natomiast nie będą dotyczyły nawodnień rozumianych jako budowa infrastruktury służącej rolnikowi do podlewania upraw i nie będzie miał zastosowania art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.”

Czytaj też: 

Gminy w ramach PROW zatrzymają wodę i wybudują drogi lokalne