Spodziewane jest potwierdzenie stanowiska Parlamentu poprzedniej kadencji na temat Wieloletnich Ram Finansowych, przyjętego w listopadzie 2018 roku.

Więcej: Najpierw budżet, dopiero potem zasady unijnej polityki rolnej

Ponadto posłowie mają dostosować stanowiska Parlamentu w celu wzmocnienia ochrony klimatu, podkreślając „pilną potrzebę kolejnego wielkiego skoku w wysiłkach politycznych i finansowych”, aby osiągnąć cele porozumień paryskich.

Do Komisji Europejskiej zwrócą się o wyjaśnienie wpływu politycznych obietnic, które złożyła w lipcu kandydatka na Przewodniczącą Komisji Ursula von der Leyen, na finanse UE

Wreszcie posłowie mają wezwać Komisję Europejską do przygotowania planu awaryjnego, ponieważ widzą „wyraźne ryzyko”, że złożone negocjacje z Radą mogą nie zakończyć się pomyślnie do końca 2020 roku, co, z kolei spowodowałoby zakłócenia finansowania programów UE w 2021 roku. Rada wciąż nie osiągnęła wspólnego politycznego stanowiska w tej sprawie.

W projekcie rezolucji podano, „że następne WRF powinny wynieść 1 324,1 mld EUR w cenach z 2018 r., co stanowiłoby 1,3% dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27”. PE podkreśla, że ta łączna kwota wynika z oceny wymaganego poziomu finansowania każdego programu i każdej polityki UE; i przypomina w tym kontekście, że Parlament zamierza utrzymać finansowanie obecnych polityk UE w ujęciu realnym (zwłaszcza w obszarze spójności, rolnictwa i rybołówstwa) oraz przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na nowe obowiązki (np. w dziedzinie migracji, działań zewnętrznych i obrony).

Komisja Europejska złożyła wnioski legislacyjne dotyczące następnych WRF wiosną 2018 roku, Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018 roku, więc jest od prawie roku gotowy do negocjacji z Radą.

WFR to długoterminowy, zwykle siedmioletni budżet UE. Obecne WRF, na lata 2014-2020, zostały przyjęte 2 grudnia 2013 roku.