Przepisy przejściowe WPR są niezbędne, by unijna polityka rolna mogła dalej sprawnie funkcjonować, jako że jej reforma nie została jeszcze sfinalizowana. Rozporządzenie przejściowe przewiduje kontynuację stosowania obecnych przepisów i zapewnia nieprzerwane płatności dla rolników i innych beneficjentów. Będzie ono stosowane nie tylko przez rok, ale przez dwa lata, w przypadku gdy Wspólne Ramy Finansowe (WRF) i rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR nie zostaną przyjęte i oficjalnie opublikowane do dnia 30 października 2020 r. Ponadto sprawozdanie Parlamentu wprowadza możliwość dalszego przyznawania przejściowej pomocy krajowej aż do końca okresu przejściowego oraz dalszego stosowania bieżących programów operacyjnych organizacji producenckich do czasu ich zakończenia. Ponadto eurodeputowani zdecydowali o zastąpieniu liczb dotyczących budżetu w tekście Komisji literą "X", jako wyraz braku akceptacji dla cięć budżetu WPR.

Do sprawozdania zgłoszono łącznie 506 poprawek, a oprócz tego kontrsprawozdawcy z pozostałych grup politycznych zdecydowali o utworzeniu 18 poprawek kompromisowych. Posłowie głosowali w dwóch turach: rano nad konkretnymi poprawkami (wszystkie poprawki kompromisowe zostały przyjęte), a po południu nad całą propozycją legislacyjną w zmienionym brzmieniu (tu „za” zagłosowali wszyscy eurodeputowani) oraz decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, czyli kolejnego etapu unijnej procedury ustawodawczej. Ta decyzja zostanie ogłoszona Parlamentowi podczas posiedzenia plenarnego i w razie braku sprzeciwu posłów Parlament będzie mógł przystąpić do negocjacji.

30.04.2020 zaplanowane jest posiedzenie Komisji AGRI z udziałem komisarza do spraw rolnictwa.