1 grudnia br Komisja Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Polskę program pomocy w kwocie ok. 226,17 miliona euro, dotyczący wsparcia na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne. Pomoc w ramach programu będzie miała charakter dotacji bezpośrednich, przeznaczonych na pokrycie kosztów sadzenia drzew i innych roślin, a także na utrzymanie plantacji. Dodatkowo celem zalesiania jest osiągnięcie i poprawa ekologicznej stabilności terenów leśnych i powiększenie powierzchni lasów, która jest poniżej średniej w UE. Program otwarty jest dla wszystkich rolników, posiadających grunty rolne lub inne niż rolne, jednak nie obejmuje wsparcia na rzecz przemysłu leśnego, transportu, czy produkcji energii.

Komisja Europejska zatwierdziła również program pomocy w kwocie ok.100 milionów euro, dotyczący wsparcia na odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Pomoc w ramach programu będzie miała formę dotacji bezpośrednich dla nadleśnictw, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów renowacji i konserwacji zniszczonych lasów, wprowadzenie działań zapobiegawczych klęskom żywiołowym, ochronę lasów przed pożarami, a także promowanie społecznej funkcji lasów.

Oba programy zatwierdzone są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i będą realizowane do 31.12.2013, a zatwierdzone zostały na mocy artykułu 107(3)(c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.