Pomoc finansowa z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milionów euro rocznie. Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji prowadzących do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów. Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można też dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.

W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski mogą składać tylko grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie zgodnie z zapisami w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to bardzo istotne, by tylko takie podmioty składały w tym okresie swoje wnioski. Jeżeli bowiem inny podmiot, który nie będzie grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną organizacją producentów owoców i warzyw złoży w tym czasie swój wniosek, to zostanie on automatycznie odrzucony. Inni przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na inwestycje będą mogli składać wnioski od 9 września.

Ogłoszenie w tej sprawie podpisane przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja zostało opublikowane 28 lipca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, oraz na portalu informacyjnym Agencji. Wnioski należy składać w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji planowanej inwestycji, osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. Jedynie w przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego w tych oddziałach regionalnych tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 106 i w Białymstoku przy ul. Lipowej 32A. Do wykorzystania w tegorocznym naborze jest około 977 milionów złotych.

Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR przedsiębiorcom i grupom producentów może wynieść od 100 tysięcy złotych do nawet 20 milionów złotych. Z tym, że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na najwyższe, 50% dofinansowanie mogą liczyć właściciele "mikroprzedsiębiorstw", oraz małych i średnich firm, zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25% produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dofinansowanie w wysokości 40% mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością inną niż wyżej opisana. Natomiast zwrot 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie w których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji. Wniosków o wsparcie przyjmowane będą do następnego dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2010 r.


Źródło: ARiMR/farmer.pl