Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 sierpnia br., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 186, poz. 1104).

Zgodnie z rozporządzeniem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie już musiała przyznawać punktów rozpatrywanym wnioskom o przyznanie pomocy na utworzenie lub rozwój mikroprzedsiębiorstwa oraz zróżnicowanie działalności w kierunku nierolniczym. Wnioski te będą w dalszym ciągu oceniane i weryfikowane przez lokalne grupy działania i urzędy marszałkowskie.

Wprowadzona rozporządzeniem zmiana powinna skrócić czas oceny wniosków rolników i przedsiębiorców, którzy chcą zakładać firmy na wsi.