O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich.

Andrzej Waligóra, pracownik wielkopolskiego oddziału Agencji przedstawiał założenia działania rolnikom podczas targów Zielone Agro Show w Kąkolewie.

Najczęściej dotacje były przyznawane na powstanie hoteli, restauracji oraz otwarcie usług mechanicznych czy lakierniczych na obszarach wiejskich.

Beneficjenci realizowali także za środki ARiMR zakup koparek i ładowarek. Jeżeli wniosek był dobrze umotywowany dopuszczaliśmy także zakup do tego sprzętu samochodów wywrotek – powiedział Waligóra.

Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW.

Brane pod uwagę trzy podstawowe kryteria przy wycenie punktowej – informuje Maciej Ruba z centrali ARiMR.

Będzie to bezrobocie, dochód podatkowy gminy oraz ilość tworzonych miejsc pracy – dodaje urzędnik.

Im większe bezrobocie oraz mniejszy dochód, tym więcej punktów otrzyma wniosek od Agencji – mówi Ruba.

W przypadku, gdy przydzielona punktacja w konkurujących o dotację wnioskach będzie taka sama, to Agencja przyzna wsparcie temu, kto wnioskuje o niższą wartość pomocy finansowej. Pierwszeństwo przed dopiero tworzonymi podmiotami będą mieli także ci wnioskodawcy, którzy już funkcjonują na rynku.

Preferowane będą operacje z regionów uboższych a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.
ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym bądź podejmującym działalność w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Poprzedni nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa pofolgowało niektóre zapisy rozporządzenia i za te same pieniądze można utworzyć mniej miejsc pracy. Na utworzenie jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł – a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł.

Po uzyskaniu dotacji, trzeba utrzymać nowo utworzone miejsce pracy przez 2 lata – informuje Paweł Wojcieszak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O dotacje mogą się ubiegać wszyscy, którzy mieszkają w wiejskich gminach.

Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejska z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Źródło: farmer.pl