Modernizacja gospodarstw rolnych to kontynuacja działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Nowe działanie znalazło się w ramach Osi 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Przeznaczono na nie 1,65 mld euro, szacuje się, że z działania skorzysta ok. 50 tys. rolników. Instytucją wdrażającą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasięg pomocy

Wsparcie będzie polegało na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kwalifikowalnych. Udzieli się go na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.
Będą to mogły być inwestycje typu:
• budowa, remont lub modernizacja budynków i budowli do produkcji rolnej,
• zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania do produkcji rolnej,
• zakładanie i modernizacja plantacji wieloletnich,
• zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej związanej z produkcją rolną,
• zakup nieruchomości rolnych,
• zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc obejmie szerokie grono beneficjentów. Ze wsparcia skorzystają zarówno indywidualni rolnicy, jak i podmioty prawne. Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej.

Kryteria dostępu


Dokładne kryteria dotyczące przyznania pomocy oraz szczegółowy zakres kosztów jakie będą mogły podlegać zwrotowi zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania.
Inwestycja, na którą rolnik będzie chciał uzyskać pomoc, musi dotyczyć działalności rolniczej, a osoba prowadząca gospodarstwo musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli wnioskodawca ma wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze, nie potrzebny będzie dodatkowy staż pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli nie, potrzebny będzie udokumentowany staż pracy. Np. rolnik, który ukończył szkołę zawodową o profilu innym niż rolniczy, będzie musiał posiadać przynajmniej 5 letni staż. Warto dodać, iż za staż pracy w rolnictwie ma być uznawany m.in. okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Ponadto w gospodarstwie do zakończenia inwestycji muszą zostać spełnione (jeżeli nie są) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość pomocy


Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo to 500 tys. zł – w okresie trwania PROW tj. w latach 2007-2013. Jednocześnie przyjmowane będą projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł.
Ograniczenie 20 tys. zł nie będzie dotyczyło inwestycji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
Wypłata pieniędzy na konto beneficjenta nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu przedsięwzięcia, które zostało wcześniej określone w umowie z Agencją. Przewidziane zostały następujące poziomy dofinansowania:
• 40 proc.,
• 50 proc. , gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia,
• 50 proc., gdy gospodarstwo położone jest na obszarach o specyficznych warunkach gospodarowania (ONW, obszary górskie, sieć NATURA 2000, obszary z ograniczeniami w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej),
• 60 proc., gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia, na obszarach o specyficznych utrudnieniach (j.w.),
• 75 proc., gdy inwestycja jest realizowana w związku z wprowadzeniem tzw. Dyrektywy Azotanowej (wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego).
Pomoc może zostać wypłacona po zrealizowaniu inwestycji, którą trzeba wykonać za własne środki. Nie można tutaj korzystać z kredytów preferencyjnych udzielanych przez ARiMR ani z innych źródeł środków publicznych. Projekt można będzie realizować w jednym bądź w dwóch etapach. Realizacja projektu w dwóch etapach pozwoli na uzyskanie części płatności po wykonaniu pierwszego etapu co z kolei może być pomocne w dalszej części realizacji zamierzonego celu.
Doświadczenia z realizacji Programu SAPARD oraz SPO pokazują, że Modernizacja gospodarstw rolnych będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Pula pieniędzy, z której finansowany będzie PROW 2007-2013 będzie podzielona na 7 lat objętych Programem, dlatego wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane corocznie. Kto nie zdąży lub nie spełni warunków przyznania pomocy w jednym roku, będzie miał szansę spróbować w kolejnych latach.
W chwili obecnej zarówno PROW 2007-2013, jak również rozporządzenia do poszczególnych działań znajdują się w fazie przygotowań, dlatego warunki i zakres wsparcia mogą jeszcze ulec modyfikacjom. Z projektem PROW 2007-2007 oraz rozporządzeniami wykonawczymi można się zapoznać wchodząc na stronę internetową MRiRW:

www.minrol.gov.pl (link PROW 2007-2013).