Jak podano w uzasadnieniu, 96 mln euro środków publicznych (61 mln to środki unijne) z działania „Przywracanie potencjału” powinno trafić na „Podstawowe usługi”, ponieważ środki te nie zostały dotąd wykorzystane zgodnie z planem. Natomiast zwiększenie alokacji na „Podstawowe usługi” jest uzasadnione dużym zapotrzebowaniem na środki w ramach tego działania, w szczególności w zakresie infrastruktury (budowa dróg i gospodarka wodno-ściekowa).

Wg stanu na 26 maja zakontraktowano dostępny na „Podstawowe usługi” budżet w 79 proc., w tym 92 proc. na budowę i modernizację dróg lokalnych. „Dodatkowe środki finansowe skierowane na realizację inwestycji w tym obszarze przyczynią się do podniesienia warunków życia mieszkańców terenów wiejskich” – podano w uzasadnieniu postulowanej zmiany.

Na „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” jest obecnie w PROW ("Sprawozdanie miesięczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", stan na koniec maja) 1 352 634 965,07 zł (314 970 926 euro), z czego zrealizowano płatności na kwotę 26 162 447,80 zł , co stanowi 1,93% limitu.

W ubiegłym roku udzielono też mniejszej niż planowano pomocy krajowej dla gospodarstw dotkniętych klęską.

Więcej: Kredyt klęskowy sposobem na klęskę?