Nabór wniosków prowadzony jest we wszystkich województwach, z wyjątkiem wielkopolskiego, gdzie środki w ramach wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” zostały już wykorzystane w poprzednich latach. Korzystną zmianą jest możliwość składania jednego wniosku o wsparcie razem przez kilku rolników. Mogą uzyskać pomoc na wspólny zakup maszyn i urządzeń. Inną zmianą jest rozdzielenie terminu przyjmowania wniosków: pierwszeństwo mają ubiegający się w ramach priorytetu „środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego”. To właśnie oni mogą składać wnioski w terminie 3 do 17 stycznia, a później od 17 do 28 stycznia, przyjmowane będą wnioski na inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.

W województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim ARiMR będzie przyjmowała wnioski tylko w ramach wsparcia produkcji mleczarskiej, gdyż w tych regionach w znacznym stopniu wykorzystano środki przeznaczone na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013.

Dodatkowe wymagania stawiane rolnikom, którzy chcą restrukturyzować produkcję mleczarską, to konieczność wpisu do rejestru producentów, prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, a kwota mleczna, która musi przysługiwać rolnikowi w dniu złożenia wniosku to, co najmniej 20 tys. kg. Dodatkowo wnioskodawca musi wykazać, że prowadzi działalność w zakresie produkcji mleka przynajmniej od roku.

Maksymalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gospodarstwo, wynosi 300 tys.zł. Poziom wsparcia, jaki może przyznać ARiMR, waha się od 40 do 70 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych. Na maksymalny, 70 proc. zwrot kosztów, mogą liczyć beneficjenci wspólnie składający wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żaden, w dniu jego złożenia nie ukończył 40 roku życia.
Agencja, w styczniowym naborze, chce przeznaczyć na realizację wniosków łącznie ok. 2,39 mld zł. O przyznawaniu pomocy decydowała będzie liczna przyznanych punktów, a nie kolejność składania wniosków.