Termin składania wniosków o ryczałt dla małych gospodarstw mija 31 sierpnia. Dopłata wynosi 225 euro/ha i mogą się o nią ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:

  •  we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
    gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha
  • w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.

Dotychczas za pośrednictwem aplikacji internetowej wpłynęło ok. 6 tys. żądań od zainteresowanych tym wsparciem.

Płatność ta zastąpi następujące płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Nie oznacza to jednak wykluczenia z innych rodzajów pomocy - jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną i rolno-środowiskowo-klimatyczną, wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Wnioski należy złożyć tylko przez eWniosek

Wnioski przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus). Należy przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus.

Termin mija 31 sierpnia 2023 r. Do tego dnia można będzie również wycofać złożone oświadczenie.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

Płatność dla małych gospodarstw przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji właściwy według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

Jak otrzymać decyzję na piśmie? 

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności uwzględnia w całości żądanie rolnika, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Niezależnie od powyższego Agencja informuje, że decyzje w sprawie płatności są udostępniane w Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu do PUE rolnik z menu bocznego w zakładce: „Moje sprawy”, wybiera sekcję: „Płatności obszarowe”. W przedmiotowej sekcji rolnik ma dostęp do wszystkich spraw z danych kampanii w których występował z wnioskiem o przyznanie płatności. Po kliknięciu w znak danej sprawy, rolnik ma dostęp do pism zgormadzonych w trakcie obsługi sprawy przez Biuro Powiatowe, w tym ma dostęp do decyzji w sprawie płatności.

Źródło: ARiMR