W okresie zimowym w ramach wymogu wzajemnej zgodności - cross compliance - w zakresie ochrony środowiska, w szczególności należy przestrzegać zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem.

Poza tym w okresie zimowym rolnicy, których gospodarstwo lub jego część jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami tzw. OSN, powinni przestrzegać m.in. stosowania nawozów naturalnych oraz organicznych w postaci stałej i płynnej tylko w okresach dozwolonych tj. od początku marca do końca listopada. Oznacza to, że w okresie od 1 grudnia do końca lutego powinien być przestrzegany zakaz ich stosowania bez względu na przebieg pogody i stan gleby, z wyjątkiem upraw pod osłonami.

Zakaz stosowania nawozów dotyczy również gleb zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych. Z powyższego wynika obowiązek przechowywania nawozów naturalnych przez okres, kiedy nie są one wykorzystywane rolniczo w pomieszczeniach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu lub na nieprzepuszczalnej płycie zaopatrzonej w instalacje odprowadzające wycieki do zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową. W związku z tym, rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo w taką pojemność płyty obornikowej lub zbiorników na gnojówkę
i gnojowicę, aby zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania tych nawozów przez okres co najmniej 4 lub 6 miesięcy na obszarach szczególnie narażonych (OSN).

Jeżeli chodzi o obsadę zwierząt w gospodarstwie to powinna być ona dostosowana do możliwości wykorzystania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym, aby nie przekroczyć dopuszczalnej dawki 170kgN/ha/rok. W przypadku zbyt dużej produkcji nawozów naturalnych oraz nadmiaru wyprodukowanych nawozów w stosunku do powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu rolnika, należy posiadać: umowę zbytu nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie, umowy dzierżawy lub użytkowania, innych niż posiadane, gruntów rolnych. Ponadto należy również przestrzegać obowiązku zabezpieczenia kiszonek przed wyciekiem soków do gruntu.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka w płatnościach będzie z zasady stanowić 3 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże, na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do wysokości 1 proc. lub zwiększeniu go do 5 proc. całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach, odstąpienie od nałożenia jakichkolwiek obniżek.

Przestrzeganie norm i wymogów wzajemnej zgodności obowiązuje rolników, którzy złożyli  wnioski o przyznanie płatności: w ramach wsparcia bezpośredniego: jednolitej płatności obszarowej, płatności cukrowej, płatności do owoców miękkich, płatności do pomidorów, wsparcia specjalnego, z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w ramach działania zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW na lata 2007-2013.