We wtorek na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa rozmawiano o krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa w latach 2015-2020.

Udzielanie pomocy publicznej w rolnictwie jest możliwe po uzyskaniu notyfikacji w Komisji Europejskiej lub po jej zatwierdzeniu przez KE. Jedynie tzw. pomoc de minimis nie podlega ani notyfikacji ani zgłoszeniu.

Jak mówił Plocke, część różnych form pomocy jest już notyfikowana. Są to: dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych rolnikom w związku z suszą; ulga inwestycyjna w podatku rolnym; pomoc w zakresie zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich; częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego.

Ponadto - zaznaczył wiceminister - jest zgoda KE na stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, do kredytów na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenia środków trwałych (tzw. dopłaty do kredytów klęskowych) i udzielania rolnikom gwarancji i poręczeń spłaty kredytów.

W ramach pomocy de minimis rolnicy mogą dostać dopłaty do materiału siewnego, jak również np. otrzymać zgodę na odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie w części lub całości wierzytelności przez prezesów: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego; mogą też otrzymać ulgę w podatku rolnym czy pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS) - wyliczał Plocke.

Odnosząc się do pytań senatorów ws. możliwości innych dopłat ze środków krajowych wiceszef resortu powiedział, że ministerstwo rozważa różne warianty, ale jest za wcześnie, by o tym informować. Zaznaczył, że trzeba mieć rezerwy na wypadek konieczności likwidacji stad trzody w związku z afrykańskim pomorem świń. Podkreślił, że ograniczeniem są możliwości budżetu.

Wiceminister mówił, że najważniejszą sprawą jest funkcjonowanie rynków rolnych. A tego - jego zdaniem - nie da się zrobić bez udziału rolników i przetwórców, a administracja ma tylko wspierać te działania. "Dzisiaj sytuacja jest trudna, bo nie ma korelacji pomiędzy wytwórcami żywności a przetwórcami, gdyż to przetwórca dyktuje cenę rolnikowi, a powinno być odwrotnie" - powiedział Plocke.

Według niego, wsparcie potrzebne jest obecnie na rynku wieprzowiny i mleka. Potrzebne są m.in. fundusze wzajemnej pomocy na wypadek sytuacji kryzysowych. Na razie w Polsce nie ma takiego funduszu, rolnicy widzą potrzebę jego istnienia, chcieliby, aby pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu, a to jest niemożliwe, bo byłaby to niedozwolona pomoc publiczna - dodał.

Wiceminister podkreślił, że Polska nie uniknie unijne kar za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2014/2015, ale KE zgodzi się na rozłożenie tych kar dla polskich rolników na okres trzech lat. Natomiast - zaznaczył wiceminister - nie ma możliwości innej pomocy dla producentów mleka: nie będzie rekompensat za zakupione kwoty mleczne ani innej krajowej pomocy dla tych, którzy przekroczyli swoje limity produkcji mleka.

Plocke zauważył, że rynek wieprzowiny w UE nie jest regulowany. W związku z rosyjskim embargiem w Unii powstała nadprodukcja tego mięsa. Poszukuje się alternatywnych rynków zbytu. W związku z trudną sytuacją na wspólnotowym rynku KE zgodziła się na wprowadzenie dopłat do przechowywania tego mięsa, ale są to pieniądze dla przetwórców mięsa, a nie dla rolników. Pomocą dla rolników może być współfinansowanie hodowli prosiąt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)- dodał Plocke.