Warunkiem wypłaty drugiej raty płatności jest złożenie w Biurze Powiatowym ARiMR, oświadczenia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz o tym, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego wynosi co najmniej 4 EJW, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym upłynął termin realizacji przedsięwzięcia tj. 31 lipca br. Oświadczenie składane jest na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
Nieukończenie w terminie wyżej określonych przedsięwzięć będzie związane ze zwrotem pierwszej raty uzyskanej płatności. Jednocześnie, wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, w których niezrealizowanie przedsięwzięcia określonego w Planie dostosowania było niemożliwe ze względu na zaistnienie którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- długotrwałej niezdolność do pracy producenta rolnego, lub
- wystąpienia klęski żywiołowej, lub
- zniszczenia budynków inwentarskich gospodarstwie na skutek ognia lub innych zdarzeń losowych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych, lub
- wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie rolnym producenta rolnego.

W przypadku wystąpienia powyższych przesłanek, zamiast oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć oświadczenie o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności w terminie 14 dni od ustąpienia tych okoliczności oraz zrealizować przedsięwzięcie w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia ww. oświadczenia.

Źródło: MRiRW