Prezentowany przez MRiRW wykaz programów pomocowych notyfikowanych przez Komisję Europejską dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub rybołówstwa i akwakultury, którzy ucierpieli w wyniku COVID, ma 21 pozycji.

Więcej: Nawet 100 tys. euro pomocy po COVID w rolnictwie

Chcieliśmy wiedzieć, jaką pomoc i na jaką kwotę przyznano (lub o jaką wystąpiono) w zakresie każdego z tych 21 programów ujętych w wykazie?

Na to pytanie, 8 stycznia wysłane do ARiMR i MRiRW, udało się dotychczas odpowiedzieć tylko agencji.

Jak poddano, spośród przedstawionych w wykazie programów, ARiMR udzieliła wsparcia w ramach dwóch – dla tracących płynność finansową m.in. po suszy z 2019 roku i po zamknięciu cmentarzy 1 listopada 2020. Jak się okazuje, pomoc dla posiadaczy chryzantem to ok. 1/6 całej udzielonej pomocy.

Agencja poinformowała o „udzieleniu pomocy” z programów:

„- programu Pomocy dla producentów rolnych zagrożonych utratą płynności w wyniku ograniczeń rynku rolnego spowodowanych przez Covid-19 (SA.58105 (2020/N)), dla którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187), przyznano blisko 397 mln zł pomocy;

- programu Pomocy dla posiadaczy chryzantem zagrożonych utratą płynności finansowej w wyniku ograniczeń na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 (SA.59382 (2020/N)), dla którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187), przyznano nieco ponad 77,5 mln zł wsparcia.”

Niestety nie wyjaśniono, dlaczego użyto wyrazu „przyznano”, a nie „wypłacono” – i nie dodano, czy cała przyznana pomoc jest wypłacona.

Jak wynika z tej informacji, udzielona przez ARiMR pomoc sprowadza się do wsparcia na podstawie rozporządzenia określającego zadania ARiMR z 2015 roku, do którego dodawane są wciąż nowe przepisy dotyczące kolejnych lat i kolejnych form pomocy. Oprócz wsparcia płynności finansowej posiadaczy chryzantem, agencja ratowała tak też płynność finansową poszkodowanych po suszy z 2019 roku – gdyż składane "wnioski o udzielenie pomocy na podstawie §13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19” zawierały oświadczenie: „zrzekam się prawa do pomocy, o której mowa w § 13v ust. 1 ww. rozporządzenia” – czyli nieudzielonej jeszcze w 2020 roku pomocy po suszy z 2019 r.

Wcześniej podawano, że pomocy po suszy nie wypłacono na kwotę ok. 400 mln zł – teraz więc została odebrana przez poszkodowanych po suszy jako pomoc po - zarazem – COVID. I – co trzeba podkreślić – nie wydano na to więcej, niż planowano wydać tylko tytułem pomocy po suszy.

Więcej: Pomoc po suszy 2019 czy po koronawirusie 2020?

Wcześniej informowano też, że na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” z PROW złożono wnioski na 1,2 mld zł. W połowie grudnia agencja podawała, że wypłaciła tę pomoc w połowie.

Więcej: Pomoc z PROW po COVID-19 wypłacona prawie w połowie

Kilka dni temu w sejmowej KRiRW wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik informował o udzieleniu tej pomocy i dodał, że „Ponadto pomoc otrzymali producenci świń prowadzących produkcje w cyklu otwartym. Udzielane były również preferencyjne kredyty na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a także  uruchomione zostały, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.”

–  W związku ze zmieniającą się sytuacją resort rolnictwa ciągle pracuje nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki rynkowe spowodowane pandemią, co wpłynie na zrównoważenie sytuacji finansowej producentów rolnych i umożliwi m.in. planowanie oraz stabilizację produkcji rolnej, co zapewni ciągłość łańcucha dostaw – zapewnił wiceminister.

„Farmer” wciąż czeka na odpowiedź z ministerstwa na pytania zadane  8 stycznia i konkretne informacje o wnioskowanej i wypłaconej rolnikom pomocy po COVID.