Pieniądze przeznaczone są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Pochodzą z UE z programu Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak powiedziała dziennikarzom Elżbieta Romańczuk, dyrektor departamentu w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim odpowiadającego za program Kapitał Ludzki, placówki, które dostaną pieniądze, wyłoniono w konkursie. Szkoła mogła otrzymać maksymalnie 300 tys. zł. W poniedziałek podpisano 25 umów ze szkołami, ale też wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami czy też diecezją prowadzącą szkołę katolicką.

By dostać taką dotację szkoła musi dokonać szczegółowej diagnozy: jakie są problemy potrzeby edukacyjne uczniów, opracować programy dostosowane do konkretnych uczniów, sprawdzić, czy dany uczeń wymaga zajęć uzupełniających bo odstaje poziomem od innych, czy też należy mu zapewnić zajęcia dodatkowe, bo jest osobą szczególnie uzdolnioną w danej dziedzinie - wyjaśniła Romańczuk. Wspierane są różne przedmioty: nauka języków obcych, a też język polski, matematyka i wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne. Można też kupować pomoce naukowe.

Konkurs był kierowany do szkół wszystkich szczebli. W poniedziałek umowę podpisała m.in. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Białymstoku. Uczelnia zaprosiła do współpracy pięć szkół ponadgimnazjalnych z regionu: z Łap, Grajewa, Zambrowa, Hajnówki i Łomży. Jak poinformował Grzegorz Orłowski z centrum ds. funduszy europejskich WSAP, pracownicy uczelni będą w tych szkołach prowadzić pozalekcyjne zajęcia, wspomagać nauczycieli na zajęciach pozalekcyjnych z kierunków ścisłych, ale też humanistycznych i języków obcych. Wszystko to ma uczniom przybliżyć świat nauki - wyjaśnił. Będą też organizowane wyjazdy, uczniowie będą mogli np. obejrzeć uczelniane laboratoria.

WSAP otrzymał prawie 1 mln zł, które będą podzielone równo pomiędzy szkoły. Realizacja projektu potrwa do listopada 2012 r.

Łącznie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Podlaskiem w programie Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest przeznaczonych blisko 73,4 mln zł. W czterech konkursach rozdysponowano dotychczas ponad 46,6 mln zł. Łącznie dofinansowano 144 projekty, w ramach których pieniądze trafiły do 249 szkół i placówek oświatowych. Około 25 mln zł będzie jeszcze do zdobycia w konkursach w latach 2012-2013 - poinformowała Romańczuk.