W poniedziałek radni sejmiku województwa podlaskiego przyjęli sprawozdanie z realizacji tego programu.

Jak powiedziała wicedyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Jadwiga Bogucka-Skorochodzka, to już "schyłek programu". Podkreśliła, że obszary wiejskie bardzo potrzebowały tych pieniędzy i bardzo chętnie po nie sięgały.

Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dotyczące odnowy i rozwoju wsi. W Podlaskiem było do dyspozycji na ten cel 90 mln zł i niemal wszystkie pieniądze zostały już wykorzystane. Urząd Marszałkowski zawarł 303 umowy na kwotę dofinansowania 88,8 mln zł. Do wydania zostało jeszcze 1,1 mln zł - to oszczędności w programie, jakie zostały po rozstrzyganych przetargach. Zainteresowanie pozyskaniem tych pieniędzy było bardzo duże. Zgłaszane wnioski o jedną czwartą przekraczały możliwości finansowe programu.

W ramach pomocy na odnowę i rozwój wsi gminy, placówki kultury, kościoły i organizacje pozarządowe mogły zdobywać pieniądze m.in. na przebudowy i modernizacje wiejskich świetlic, domów kultury, modernizacje chodników czy infrastruktury sportowej, a także na rozwój funkcji turystycznych. Jedna miejscowość mogła w ramach tego programu otrzymać maksimum 0,5 mln zł dofinansowania.

Podlaski Urząd Marszałkowski rozdysponował już także 66 proc. unijnych pieniędzy przyznanych na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Do dyspozycji było 235 mln zł z przeznaczeniem m.in. na: gospodarkę wodno-ściekową, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, budowę i przebudowę targowisk. W dwóch naborach podpisano 120 umów opiewających w sumie na 155,9 mln zł. Zostało jeszcze 79,1 mln zł, z czego 10,3 mln zł na rozwój targowisk. Dodatkowy konkurs odbędzie się na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012 r.

Bogucka-Skorochodzka powiedziała, że w zakończonym w listopadzie ostatnim naborze na dotacje na targowiska wpłynęło jedynie osiem wniosków, które są w trakcie oceny. Już wiadomo, że nie wszystkie pieniądze zostaną wydane i prawdopodobnie będzie ogłoszony jeszcze jeden konkurs.

Wiele wskazuje też na to, że zostaną środki z puli na scalanie gruntów. W PROW na lata 2007-2013 w Podlaskiem na ten cel dostępnych było 46,6 mln zł. Wykorzystano 72 proc. środków, do wydania zostało jeszcze 13 mln zł.

Bogucka-Skorochodzka podkreśliła, że temat scalania gruntów jest "bardzo trudny", dlatego nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowy konkurs zostanie ogłoszony tylko wtedy, gdy okaże się, że starostwa, do których pieniądze są kierowane, mają przygotowaną stosowną dokumentację.

Na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2013 do dyspozycji w Podlaskiem było 69,8 mln zł. To pieniądze m.in. na melioracje wodne, budowę zbiorników retencyjnych, budowę urządzeń piętrzących wodę. Dotychczas zakontraktowano 24 takie projekty. Wartość przyznanych dotacji to 65,4 mln zł. Do zdobycia zostało jeszcze 4,3 mln zł. Planowany jest dodatkowy konkurs.