Działanie zaplanowane na kwotę 683 983 100 euro (ze środków unijnych, co razem z krajowymi daje 1 300 997 118 euro) wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnych typów operacji.

1. Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji.

 Gospodarka wodno-ściekowa

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

2. Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

3. Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury obejmuje trzy typy operacji:

- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

- Kształtowanie przestrzeni publicznej

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Nabory wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” będą ogłaszane na podziałania i zakresy określone w podziałaniach, tak aby można było porównać operacje między sobą i wybrać najlepsze z puli wniosków złożonych w naborze.

Beneficjenci to zwykle gmina, ale także spółka, w której udziały mają wyłącznie JST (jednostki samorządu terytorialnego), a także związek międzygminny powiat lub ich związki, a także instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST.