Z odpowiedzi, jaką MRiRW udzieliło Krajowej Radzie Izb Rolniczych na wniosek o podniesienie stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec, wynika, że o podwyżce stawek nie ma mowy. "Mając na uwadze, że rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 nie są planowane zmiany w wysokości stawek płatności dobrostanowych w odniesieniu do bydła, świń i owiec” – czytamy w stanowisku resortu.

Wniosek o wyższe dopłaty dobrostanowe - produkcję zjadają koszty

W swoim wniosku samorząd rolniczy podnosił, że dopłaty dobrostanowe należy podnieść w reakcji na drastyczny wzrost kosztów hodowli zwierząt z jednej strony, a niską opłacalność produkcji zwierzęcej z drugiej. „Przykładem mogą tu być dopłaty do krów, których stawka jest bardzo niska, dotyczy to również świń i owiec. Podwyżkę można byłoby sfinansować z II filaru - 30%, które mogą być przesunięte na I filar na dopłaty dobrostanowe. Stawka dopłat dobrostanowych powinna wynosić 3-krotność obecnej ze względu na koszty, jakie muszą ponosić hodowcy. Wzrost płatności dobrostanowych może powstrzymać negatywny trend odchodzenia gospodarstw od produkcji zwierzęcej” – argumentowały izby.

Zwiększenie płatności do świń

Odpowiedź ministerstwa jest negatywna, ale padły w niej zapowiedzi podwyżki niektórych płatności w nowej perspektywy finansowej, tj. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). Jak informuje MRiRW: „planuje się względem obecnie wspieranych grup zwierząt zwiększenie stawki płatności dla świń”.

„Propozycja zawarta w III projekcie PS WPR 2023-2027 wychodzi naprzeciw zgłaszanym postulatom oraz uwzględnia trudną sytuację w sektorze trzody chlewnej. W PS WPR 2023-2027proponuje się, aby stawka płatności dla loch wynosiła 335 zł/lochę (dotychczas było to 301 zł/lochę), a dla tuczników - 30 zł/tucznika (dotychczasowa stawka płatności wynosiła 24 zł/tucznika)." – czytamy w odpowiedzi resortu.