Jak mówiła podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa, jedna z najważniejszych zmian w realizacji przyszłego programu dla obszarów wiejskich to możliwość decydowanie przez władze samorządowe o wyborze działań i podziale środków tak, by każdy region mógł dostosować wydatki do struktury agrarnej i potrzeb wsi.

Na przykład inne potrzeby mają województwa, gdzie jest dużo małych gospodarstw, a inne, w których jest wiele gospodarstw towarowych, które chcą inwestować w produkcję. Dlatego kryteria dofinansowanie projektów mogą być zróżnicowane w zależności od regionów. Obecnie są one takie same we wszystkich województwach - zaznaczyła.

Zgodnie z wytycznymi KE, każdy kraj musi realizować 6 głównych priorytetów, należą do nich m.in. innowacyjność, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Mają być one realizowane poprzez programy, których celem ma być np. transfer wiedzy, innowacje, konkurencyjność rolnictwa, zarządzanie ryzykiem, działania prośrodowiskowe, reedukacja ubóstwa czy zrównoważony rozwój kraju.

Resort rolnictwa chce jednak postawić zwłaszcza na poprawę konkurencyjności rolnictwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju terytorialnego oraz na ochronę środowiska.

Szalczyk zaznaczyła, że część działań w latach 2014-2020 będzie kontynuacją tych z obecnej perspektywy finansowej, ale zmienią się zasady udzielania pomocy. Dotyczy to np. pomocy dla młodych rolników, scalania gruntów, zalesiania, programów rolno-środowiskowych czy dopłat do trudnych warunków gospodarowania. Natomiast nie będzie tzw. rent strukturalnych czy bezpośredniego dofinansowania inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Jednym z ważniejszych działań będzie modernizacja gospodarstwa, inwestycje współfinansowane z unijnych pieniędzy mają służyć poprawie wyników gospodarowania albo poprawie wykorzystania energii lub zasobów wodnych.

Nowe działanie Transfer wiedzy - to dotychczasowe szkolenia rolnicze, ale w znacznie większym stopniu ukierunkowane na praktyczne podwyższenie kwalifikacji zawodowych, promowanie tzw. dobrych praktyk w rolnictwie. Przewidziana jest też pomoc w szkoleniu doradców i nauczycieli - poinformowała wiceminister.

Kolejne novum - to działanie Współpraca, które ma wspierać wprowadzania nowych technologii do praktyki rolniczej i przetwórstwa rolnego. Takie projekty będą mogły składać np. instytuty, naukowcy czy osoby prywatne.

Dotychczasowy program dotacji dla gospodarstw tzw. niskotowarowych zostanie zastąpiony działaniem Restrukturyzacja gospodarstw rolnych. Małe gospodarstwa będą otrzymywały bezzwrotne premie, ale - jak podkreśliła Szalczyk - będą one bardziej powiązane z efektami udzielanego wsparcia.

Większa niż dotychczas będzie pomoc przy tworzeniu grup producenckich. Ale nie będzie szczególnego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw.

Przewiduje się też pomoc dla rolników, którzy chcą rozpocząć działalność pozarolniczą na wsi, na unijne pieniądze będą mogły liczyć również osoby tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Ministrowi rolnictwa Stanisławowi Kalembie zależy, by pieniądze z PROW 2014-2020 były efektywnie wykorzystane - podkreśliła Szalczyk. Dodała, że resort zamierza realizować w sumie 21 działań, w obecnym PROW jest ich 23.

Poinformowała, że w celu opracowania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została powołana specjalna grupa robocza, w której jest 70 osób reprezentujących różne środowiska. Pracują oni w pięciu grupach. PROW chcemy napisać do listopada, tak by dokument ten dostarczyć do KE, gdy wejdą w życie unijne rozporządzenia - powiedziała wiceminister.

Na lutowym szczycie Unii Europejskiej Polsce przyznano 28,6 mld euro na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020, z tego na dopłaty bezpośrednie (I filar) 18,8 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich (PROW - II filar) - 9,8 mld euro.