Mechanizm "dyscypliny finansowej" ma być zastosowany w związku z brakami środków w unijnym budżecie na 2014 r.

Trwają ustalenia dotyczące unijnego budżetu na przyszłą perspektywę i – związane z tym – unijne debaty dotyczące zmian w budżecie na 2014 r., wiążące się z obniżeniem dopłat należnych za 2013 r.

Najpierw zapowiadano obniżenie dopłat powyżej 2 tys. euro o 4 proc, potem o 2,45 proc. A czy dotyczy to również polskich rolników? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

„Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 964/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013, zmniejszenie płatności bezpośrednich o 4,001079 proc. będzie dotyczyć również beneficjentów polskich, którym mają być przyznane płatności w kwocie przewyższającej równowartość 2.000 euro. Ale, najprawdopodobniej zmniejszenie będzie niższe, gdyż Komisja Europejska w projekcie rozporządzenia Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 i anulującego rozporządzenie nr 964/2013, które jest obecnie przedmiotem uzgodnień zaproponowała ustalenie współczynnika zmniejszającego na poziomie 2,453658 proc.

W projekcie założono, że wejdzie ono w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.” – wyjaśnia MRiRW.