Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

- W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej pory rozporządzeniu ze stycznia 2009 r. Przygotowanie nowego rozporządzenia, dotyczącego niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), wynika z dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań Unii Europejskiej odnoszących się do pomocy publicznej w rolnictwie - czytamy w komunikacie CIR.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ARMiR będzie udzielać pomocy rolnikom na inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb oraz na zakup ziemi (w ramach pomocy de minimis); utworzenie lub rozwój gospodarstwa przez młodego rolnika; wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych m.in. przez suszę, grad, deszcz nawalny, powódź, huragan oraz na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc przewidziana w rozporządzeniu obejmie także kształcenie mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymywania pożyczek i kredytów studenckich. Podwyższono do 1000 zł wysokość dochodu na osobę w rodzinie jako podstawę ubiegania się o kredyt studencki.

Maksymalny próg łącznej pomocy na inwestycje może wynieść 40 proc. kwoty udzielonego kredytu na gospodarstwo rolne/dział specjalny produkcji albo w przetwórstwie produktów rolnych; 60 proc. kwoty kredytu bankowego dla rolnika, który w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończył 40. roku życia, a gospodarstwo leży na terenie z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; 40 proc. kwoty kredytu na realizację niektórych inwestycji w rybactwie śródlądowym lub w przetwórstwie ryb.

Podwyższono z 50 do 60 proc. wysokość łącznej pomocy na inwestycje w gospodarstwie (dziale specjalnym produkcji rolnej) położonym na terenie z ograniczeniami naturalnymi oraz dla młodych rolników.

Do 5 mln zł zwiększono kwotę kredytów na inwestycje w gospodarstwie rolnym, natomiast w przypadku rybactwa śródlądowego zmniejszono wysokość kredytu do 8 mln zł. Kwoty kredytów bankowych na inwestycje nie mogą przekraczać: 5 mln zł - gospodarstwo rolne; 8 mln zł - dział specjalny i rybactwo śródlądowe; 16 mln zł - przetwórstwo produktów rolnych, ryb, itp.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają także zmiany w ustalaniu oprocentowania kredytów na inwestycje w rolnictwie, tak by były one bardziej dostępne dla rolników.

W rozporządzeniu przewidziano rozwiązania dotyczące częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego na sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych. Skorzystanie z tej formy pomocy będzie możliwe po przedstawieniu planu inwestycji. Powinna się ona rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Łączna pomoc dla młodego rolnika nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. kwoty kredytu oraz (jednocześnie) 70 tys. euro. Będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza ma wynosić 80 proc. bezpośrednio po zakupie ziemi, druga - po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Zgodnie z rozporządzeniem, utrzymane zostaną dotychczasowe preferencje dotyczące kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Nowe rozwiązania polegają na włączeniu do składu komisji szacujących straty przedstawicieli ośrodka doradztwa rolniczego oraz izby rolniczej. Do protokołu komisja będzie mogła dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą szkody.

Wysokość pomocy na wznowienie produkcji nie będzie mogła przekroczyć: 80 proc. kwoty obniżenia dochodu albo 80 proc. kwoty szkód w środkach trwałych służących prowadzeniu działalności rolniczej lub 90 proc. kwoty w przypadku szkód poniesionych przez gospodarstwo rolne położone na terenach np. górskich.

W kwestii udzielania przez ARMiR gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych nowością jest podwyższenie kwoty gwarancji z 1 do 2 mln zł oraz poręczenia z 1 do 1,5 mln zł. W przypadku pomocy na wznowienie produkcji po zniszczeniach, kwota gwarancji i poręczenia zwiększy się do 300 tys. zł.

Jednocześnie Rada Ministrów udzieliła zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej tego programu pomocowego.