Jak podano – odpowiadając na długie i usilne dopytywania Farmera dotyczące tej kwestii - od początku listopada br. beneficjentom wypłacona została z tego tytułu kwota 163 tys. zł.

I to już wszystko, czego można się spodziewać.

Jak informuje agencja, „prowadzone są prace związane  ze zmianą uchwały nr 86/2019 Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w celu zwiększenia  skutków finansowych  jej realizacji.

Na dzień 14 listopada 2019 r. stopień wykorzystania limitu krajowego pomocy de minimis w sektorze rolnym wynosi 100 %. W związku z wykorzystaniem limitu pomocy de minimis w rolnictwie, udzielanie pomocy producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w formule  de minimis zostanie wznowione od dnia 1 stycznia 2020 r.”

Doniesienie ARiMR potwierdza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które tuż przed południem 14.11.2019 na stronie internetowej BIP zamieściło  informację (nie obwieszczenie), że „wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.)”

Pomoc po suszy i de minimis od dłuższego już czasu praktycznie nie była płacona.

Więcej: Jak długo można wypłacać 2 mln pomocy po suszy?