Niby wszystko jasne - organ udzielający pomocy de minimis powinien wydać zaświadzczenie określające jej zakres. Jednak jasne nie dla wszystkich. I niestety to rolnik sam musi kontrolować i wyjaśniać sytuację.

- Wiele razy otrzymywałem różną pomoc i tylko raz wydano zaświadczenie - mówi czytelnik. - A ARR wymaga przedłożenia takiego wyliczenia przy ubieganiu się o dopłatę do materiału siewnego. Skąd mam wiedzieć, czy to co otrzymałem np. w decyzji obniżającej podatek rolny, to pomoc de minimis i ile ona wyniosła?

Wątpliwości czytelnika przekazaliśmy do ARR.

Agencja wyjaśnia:
"Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie powinny zawierać dane określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) w tym informację o wysokości udzielonej pomocy brutto w złotych i euro.
W mechanizmie „Dopłaty do materiału siewnego" zaświadczeniem o otrzymanej pomocy jest decyzja administracyjna. Agencja Rynku Rolnego stosując się do ww. przepisów, w decyzjach przyznających płatność umieszcza stosowny zapis, który określa wartość dopłaty udzielonej w PLN oraz jej równowartość wyrażoną w EUR."

A co zrobić, jeśli nie wydano zaświadczenia, a w decyzji nie ma informacji o rodzaju udzielonej pomocy i jej wysokości w złotych i w euro?

ARR wyjaśnia, że rolnik sam musi zabiegać o potwierdzenie rodzaju udzielonej pomocy:
"Rolnik sam musi kontrolować zakres przyznawanej mu pomocy de minimis.
Każdy organ udzielający pomocy de minimis jest zobowiązany wydać zaświadczenie, potwierdzające jej udzielenie. Może też wydać decyzję administracyjną, która uwzględnia wszystkie elementy zaświadczenia.
Rolnik ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do złożenia przy wniosku o pomoc de minimis wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych. Może też złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy o charakterze pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub złożenia oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.
Nie ma ogólnej bazy, do której organy udzielające pomocy de minimis w rolnictwie wprowadzałyby dane. UOKiK prowadzi taki system dla przedsiębiorstw, ale nikt nie przygotowuje takiego systemu dla rolników.
Rolnik powinien żądać zaświadczeń o wysokości (w złotych i w euro) udzielonej mu pomocy w ramach de mnimis."

Nasz czytelnik nie obawia się przekroczenia limitu pomocy - jak widać nie tylko on nie dostrzega tu żadnego zagrożenia...