Z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” - informuje ARiMR.

Zakłady przetwórcze - 4 dni na zgłoszenie do programu

Zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” muszą złożyć Zgłoszenie do Centrali ARiMR. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Zakład przetwórczy ubiegający się o zgłoszenie do udziału w mechanizmie powinien złożyć do Centrali ARiMR Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc_dostosowawcza@arimr.gov.pl, w terminie do 28.04.2022 r.

29 kwietnia br., prezes Agencji opublikuje na stronie internetowej ARiMR listę zgłoszonych do programu pomocy zakładów przetwórczych.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Pomoc dla producentów jabłek

Zgodnie z założeniami programu, pomoc finansowa przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw.

Jak zaznacza ARiMR, warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez producenta jabłek albo organizację producentów zakładom przetwórczym, znajdującym się na liście zakładów przetwórczych (tej, która zostanie opublikowana 29 kwietnia br.).

Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.

Wysokość pomocy zostanie ustalona jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Pomoc będzie udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia 543/2011, z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.

Producent jabłek albo organizacja producentów składa wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Pomoc dla producentów jabłek została zapowiedziana przez Henryka Kowalczyka, Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 kwietnia br.: