O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogli ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc należy się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent miał prawo ubiegać się o pomoc wynosiła 1500 kg. Pomoc może być przyznana do maksymalnie 50 proc. ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioski złożyło 3958 producentów. Pozytywnie rozpatrzono 3777 wniosków, które dotyczyły ograniczenia produkcji o 60 mln kg mleka o wartości 34 mln zł.

Zweryfikowane wnioski z Polski zostaną przekazane do KE zapewne jako z jednego z pierwszych krajów UE.

Mechanizm dobrowolnego ograniczenia dostaw mleka jest dodatkowym mechanizmem, który wspomoże polskich rolników.

Na pomoc dostosowawczą przeznaczono 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana została kwota 22 670 129 euro. Będzie ona wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej następujących działań:

1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

2) rolnictwo w małej skali,

3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji,

4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,

5) wdrażanie projektów współpracy,

6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję, jakości i wartości dodanej,

7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

Informacje o wykorzystaniu ponad 22 mln euro na pomoc dostosowawczą dla producentów zostaną przekazane KE jeszcze w październiku. Szczegóły wykorzystania tych środków są skonsultowane z rolnikami i organizacjami rolniczymi.