Od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w
ramach środka 3.1 "Działania wspólne" która należy do Programu Operacyjnego RYBY 2007 -2013. Termin ten podał do publicznej wiadomości 20
czerwca prezes ARiMR Tomasz Kołodziej za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika "Rzeczpospolita".

Jak informuje ARiMR, przez pierwsze 14 dni naboru, czyli od 6 do 19 lipca przyjmowane będą tylko wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych lub restrukturyzację istniejących uznanych organizacji producentów ryb. Będą one mogły także złożyć wnioski o przyznanie wsparcia na opracowanie lub realizację istniejących planów poprawy jakości produktów rybnych. Preferencje dla   uznanych organizacji producentów ryb w przyznawaniu pomocy w ramach PO RYBY 2007 -2013 wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim takie organizacje są gwarantem wysokiej jakości produktów wytwarzanych przez ich członków. Ponadto zorganizowanym grupom łatwiej jest konkurować na rynku europejskim i światowym poprzez np. odpowiednią promocję i działania marketingowe. Ważne jest także, iż to grupy producentów mają bardzo duży wpływ na stabilne ceny produktów rybnych.

Następnie, czyli od 20 lipca do 3 sierpnia, będzie można składać w ARiMR wnioski  na wszystkie operacje objęte zakresem środka 3.1 "Działania
wspólne", które dotyczyć mogą m.in.  poprawy kwalifikacji zawodowych realizowanych podczas szkoleń, praktyk, seminariów czy konferencji, a
także  dofinansowanie kosztów współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami działającymi w sektorze rybackim.  Ponadto wnioskodawcy będą mogli się  ubiegać się o wsparcie na promocję selektywnych metod i narzędzi połowowych, czyli np. używanie sieci o odpowiednio dużych oczkach,
uniemożliwiających połów zbyt małych ryb, jak również o dofinansowanie działań propagujących poprawę higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie.
Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.