Jak wynika z dokumentu, w 2010 roku w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 28 267 035, 98 euro, co stanowi 23,65 proc. limitu skumulowanej kwoty pomocy, określonego dla Polski na okres trzech lat podatkowych –  wynosi on 119 542 500 euro.

Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2011) wykorzystano w kwocie 57 006 498 euro, co stanowi 47,69 proc. limitu.

Sprawozdanie rozpatrzyła już Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wniosła o jego przyjęcie przez Sejm.

 Traktat o funkcjonowaniu UE stanowi w art. 107: z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Pomoc publiczna w rolnictwie była udzielana w formach: dotacji, ulg i zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, poręczeń i gwarancji  udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne, zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.