Zwrócił się do nas rolnik, który skorzystał już z pomocy po ASF-ie.

- Dlaczego ta pomoc wyklucza skorzystanie z pomocy pocovidowej dla hodowców świń w cyklu otwartym? – pyta.

A my pytania: „Dlaczego tak jest i czy przewiduje się zmianę przepisów? Dlaczego w cyklu zamkniętym nie było ograniczeń dla korzystających z pomocy po ASF?” – przekazaliśmy do MRiRW.

Oto odpowiedź:

„1.    Pomoc na wyrównanie obniżonych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) lub zapowietrzonym albo zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za II lub III kwartał 2020 r. zostanie obniżona o kwotę pomocy przyznaną producentowi świń z tytułu posiadania świń na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19",  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. e tego rozporządzenia.

2.    Zgodnie z przepisami § 13zd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) producenci świń, którym nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, albo decyzja o przyznaniu tej pomocy została uchylona, albo zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyznaniu pomocy o kwotę przyznaną producentowi świń z tytułu posiadania świń zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu, którzy nie złożyli wniosku o pomoc na wyrównanie obniżonych dochodów w związku z ASF mogą ubiegać się o pomoc na utrzymanie płynności finansowej w okresie ograniczeń rynkowych spowodowanych epidemią COVID-19.”