Posłowie dopytywali, czy w tym roku zostanie skierowana do rolników jakaś szczególna (poza zwykłą, jak umorzenia podatku, składek czy czynszów) pomoc związana z klęskami, które dotykają rolników.

Wiceminister odparł, że w tym roku pomoc opiera się na rozporządzeniach, przyjętych jeszcze w roku 2015.

- Tej pomocy jest wiele, ona jest rozproszona, ale rozproszona to nie znaczy, że mała. Wysokie kwoty płyną do rolników i do mieszkańców wsi - stwierdził.

Dopytywany m.in. o pomoc po ASF wyjaśnił:

- Jeśli chodzi o producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwach świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń, mogli się oni ubiegać o taką pomoc. Zgodnie z danymi agencji restrukturyzacji na dzień 14 grudnia 2020 r. wpłynęło 787 wniosków o powyższą pomoc na kwotę 1675 tys. zł i wydano 776 decyzji na łączną kwotę 1634 tys. zł. Pomoc realizowana jest na bieżąco i jest przeznaczona dla producentów rolnych, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa wydanym ze względu na wystąpienie ASF u świń na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zaprzestali produkcji świń. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, i kwoty 0,36 gr oraz liczby dni obowiązywania zakazu w danym roku kalendarzowym. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta i ta pomoc jest realizowana.