Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Szkody muszą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim.

Wnioski o takie wsparcie na formularzu udzielanym przez agencję można składać od 2 do 30 września 2013 roku w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać rolnik, nie może przekroczyć równowartości 7500 euro. Na taką pomoc przewidziano 89,35 mln zł.

Wsparcie to jeden z elementów rządowego programu pomocy dla rolników poszkodowanych w 2013 roku przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny, udzielane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.