Najpierw minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiadał pomoc po suszy w I kwartale 2020 roku – na podstawie prowizorium budżetowego. PAP informowała: „Minister zaznaczył, że pieniądze poza formułą de minimis wpisane są do prowizorium budżetowego na 2020 rok i będą realizowane w pierwszym kwartale następnego roku. - Wszystkie należne rolnikom środki do nich trafią - zapewnił.”

Więcej: Ardanowski: pomoc suszowa będzie też wypłacana rolnikom w I kw. 2020 r.

Potem MRiRW – odpowiadając na pytania Farmera – poinformowało, że udzielanie pomocy po klęskach – w tym suszy - zostanie wznowione po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 r.

Więcej: Najpierw budżet, potem pomoc po suszy

Pełna informacja nadesłana z Biura Prasowego MRiRW, wykorzystana w tym tekście, brzmiała: „Uprzejmie informuję że udzielanie pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), zostanie wznowione po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 r.

Również wydanie rozporządzenia w sprawie określenia stawek dopłat do 1 ha będzie możliwe po przyjęciu przez Parlament RP ustawy budżetowej na 2020 r. Mając na uwadze, że planowana jest realizacja dopłat z budżetu na 2020 r., dopiero uchwalenie ustawy budżetowej na 2020 r. umożliwi wskazanie w projekcie rozporządzenia źródła finansowania dopłat, co jest niezbędne dla kontynuacji prac nad projektem.”

Wydało nam się to dziwne – wszak projekt budżetu, zgodnie z Konstytucją, Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, a jeśli nie zostanie on uchwalony, jest zastępowany przez prowizorium budżetowe. Dlaczego termin ten nie został dotrzymany? W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu. Na czym polegała wyjątkowość tego roku? W wyjątkowych przypadkach też dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Dlaczego jej nie uchwalono? Jakie wydatki państwa zostały obecnie wstrzymane z powodu braku budżetu?

Pytania można mnożyć, ale chociaż o odpowiedź na te podstawowe w tej sytuacji poprosiliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. I już wiemy. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, „termin określony w art. 222 Konstytucji RP został dotrzymany. Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 został przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2019 r., a 30 września 2019 r. trafił do Sejmu RP (druk 3829). W związku z obowiązującą zasadą dyskontynuacji prac Sejmu (zgodnie z którą parlament, który kończy swoją kadencję nie przekazuje prowadzonych spraw nowemu parlamentowi) Rada Ministrów 23 grudnia 2019 r. ponownie przyjęła i formalnie przedłożyła projekt ustawy budżetowej Sejmowi RP (druk 112). Rok 2019 był wyjątkowy ze względu na przeprowadzone wybory parlamentarne oraz powołanie nowego rządu. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 145 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku gdy ustawa budżetowa nie zostanie ogłoszona przed 1 stycznia, do czasu jej ogłoszenia podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi projekt ustawy budżetowej. W związku z tym, iż projekt ustawy budżetowej na rok 2020 został przedstawiony Sejmowi przed rozpoczęciem nowego roku, żadne z wydatków nie zostały wstrzymane, a uchwalenie ustawy o prowizorium budżetowym nie było konieczne.”

Zatem dlaczego nie jest udzielana pomoc po suszy i dopłaty do nasion? – pytanie to wraca do Ministerstwa Rolnictwa.

W ubiegłym roku na pomoc po suszy rząd przeznaczył 643 mln zł, a rolnicy wnioskowali o 2,3 mld zł.

Dodajmy jeszcze, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 21.01.2020 wynosi 216 263 432,44 euro, co stanowi 73,08% - czyli niemal tyle, co na początku roku (2 stycznia - 72,39%).