Wczoraj podano zasady udzielania pomocy po koronawirusie z PROW.

Więcej: Są stawki pomocy po koronawirusie – od 1 tys. zł do 7 tys. euro

A jak będą liczone zwierzęta, do których ma przysługiwać pomoc?

Jak dowiadujemy się w MRiRW, „Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakłada się że zwierzęta będą liczone, według stanu na dzień 1 marca 2020 r. tzn., że rolnik według systemu był posiadaczem, oznakowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”

Ministerstwo podkreśliło, że „obecnie trwają zaawansowane prace legislacyjne dot. rozporządzenia wykonawczego i pewne rozwiązania będą doprecyzowane w kontekście konkretnych sektorów. W najbliższych dniach projekt tego rozporządzenia zostanie skierowany do uzgodnień i jego treść zostanie upubliczniona.

Planuje się że rozporządzenie wejdzie w życie na przełomie lipca/sierpnia 2020 r., a nabór wniosków na to działanie planowany jest na przełomie sierpnia/września 2020”.