Agencja 12 grudnia br. zakończyła nabór wniosków, ale dokumenty mogą jeszcze wpłynąć pocztą. O takie wsparcie mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak: przymrozki wiosenne, susza, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawiny, grad, huragan, piorun.

Pomoc może otrzymać rolnik, który poniósł straty w majątku trwałym swojego gospodarstwa i w produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można dostać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł. Refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje, które pozwolą na wznowienie produkcji rolnej - m.in. na remont budynków, zakup urządzeń, czy zakup zwierząt.

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych był szóstym z kolei. Był on możliwy dzięki zwiększeniu puli środków na ten cel o 31,5 mln euro (dotychczas było 100 mln euro). Kwota ta pozwoli na sfinansowanie wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków, także tych złożonych w poprzednich naborach.