Rozwój rolnictwa ekologicznego jest wspierany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego z budżetu krajowego – informuje „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009 – 2010” przygotowany przez GIJHARS.

PROW 2004-2006 przewidywał wsparcie dla rolników ekologicznych, ostatnie płatności z tego funduszu będą wypłacone w tym roku. Finansowanie  było w ramach Pakietu 2: „rolnictwo ekologiczne” w ramach Działania 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”. Realizacja pakietu polegała na podejmowaniu przez rolnika działań, które mają przyczynić się do upowszechnienia systemów produkcji rolniczej, zgodnych z wymogami ochrony środowiska oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Kwota wypłacona  z tego tytułu to w 2010 roku 100 356 604,23 zł, wniosków złożonych było 5124, liczba decyzji pozytywnych - 4 976.

W ramach PROW 2007-2013 rolnicy ekologiczni mogą uzyskać wsparcie w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności” lub „Działania informacyjne i promocyjne” z osi I „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Jednocześnie wparcie finansowe można uzyskać w ramach  osi II „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”,  w działaniu 214 „Program rolno-środowiskowy (Płatności rolno-środowiskowe)”pakiet 2 „rolnictwo ekologiczne”. Pakiet „rolnictwo ekologiczne” obejmuje 12 możliwych do realizacji wariantów.

Kwota wypłacona w 2010 roku to 230 480 107,10 zł, wniosków złożonych - 15 442, liczba decyzji pozytywnych - 15 024.