Minister rolnictwa przejął nadzór nad jednostkami doradztwa w 2016 roku. Były one „znacznie niedofinansowane”, jak określił to wiceminister Szymon Giżyński, odpowiadając na interpelację poselską. W każdym kolejnym roku ODR-y otrzymują dodatkowe środki:

„W 2016 r. łączna kwota dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wydatki bieżące dla ośrodków doradztwa rolniczego wyniosła 161.857 tys. zł, a na wydatki majątkowe 9.304 tys. zł. W tej kwocie przewidziano również 5% wzrost funduszu wynagrodzeń.

W 2017 r. ODR-y otrzymały większą dotację celową na wydatki bieżące o kwotę 1.861 tys. zł, a także dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 7.957 tys. zł na wydatki bieżące oraz 12.961 tys. zł na wydatki majątkowe. Natomiast fundusz wynagrodzeń został zwiększony o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało dodatkowo 20.050 tys. zł dotacji celowej dla jednostek doradztwa rolniczego (Centrum Doradztwa Rolniczego i 16 ODR) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek, w tym inwestycji. „Zamrożenie” wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych zostało utrzymane. Jednakże w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. poz. 2371) zawarto przepis umożliwiający zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych w wyniku osiągnięcia wyższych przychodów z prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej.”

Również na 2019 rok zgłoszono zwiększone zapotrzebowanie i „w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., przyjętej przez Radę Ministrów, zaplanowano wzrost środków na funkcjonowanie ODR-ów, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń średnio o 9,0%, przy proponowanym wzroście o 2,3% w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych. W projekcie ww. ustawy przewidywany jest wzrost środków na realizację zadań ODR-ów o 37.200 tys. zł (w tym ujęto dodatkowe środki na realizację zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inwestycje i wydatki bieżące).”

To niejedyne źródło finansowania ośrodków doradztwa - mogą one korzystać także ze środków PROW. ARiMR oceniła wnioski złożone w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”.

„Beneficjentami ww. działań, na które w ostatnich naborach wniosków przeznaczone zostało odpowiednio 16.171 tys. zł oraz 177.000 tys. zł, są głównie ODR-y, zaś znaczna część środków trafi do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację operacji” – podał wiceminister. Dodał również, że trwają prace nad opracowaniem nowej siatki wynagrodzeń – przepisy te mają wejść w życie w III kwartale 2019 r.

Jak z kolei zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister Ryszard Zarudzki, w ramach „Wsparcia korzystania z usług doradczych” doradcy będą realizować trzyletnie programy współpracy – łącznie doradztwo publiczne i prywatne.

- Przekazane zostało 180 mln zł na 63 wnioski, składane z doradztwa publicznego lub prywatnego, mamy również konsorcja, (...) w ramach kilku powiatów dogadywano się, tworzono konsorcja, podpisane zostały umowy. To było poprzedzone analizowaniem potrzeb rolników i teraz będą realizowane przez trzy lata usługi doradcze w jednym gospodarstwie przez jednego rolnika, na które w efekcie rolnik dostanie bezpłatną pomoc i wsparcie doradcze systemowe, kilkuletnie. Z drugiej strony – doradca do 1500 euro na jedno takie gospodarstwo, któremu będzie doradzał przez trzy lata.

Będą też uruchomione trzyletnie programy w ramach działania „Współpraca”. Zakończył się pilotaż, 10 grup zostało zatwierdzonych – będą wdrażać nowe pomysły.

Do 14 stycznia trwa jeszcze II nabór w ramach tego działania. Do wykorzystania jest 250 mln zł.