W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 50 590 umów o dofinansowanie na kwotę 223,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 154,7 mld zł, co stanowi 58,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 64,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 46,6 mld zł.Jednym z celów NSS jest wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. (m)