PRZEGLĄD PRASY: Z dopłat do elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego mogą skorzystać wszyscy rolnicy - jedni po udowodnieniu strat poniesionych w wyniku ubiegłorocznej suszy, drudzy w ramach pomocy de minimis (przez 3 lata wsparcie dla gospodarstwa nie może przekroczyć 3 tys. euro). Jedni i drudzy muszą złożyć wnioski do 30 czerwca br. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni (licząc od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty). (...)

Do wniosku należy dołączyć także fakturę zakupu materiału siewnego. Ci, którzy nie mają faktur, muszą dołączyć rachunek.

Ci rolnicy, którzy muszą przechowywać w siedzibie swojego przedsiębiorstwa oryginały dowody zakupu przez minimum 5 lat (ze względu na ewentualne kontrole z urzędu skarbowego), nie powinni dołączać ich do wniosków o dopłaty. Zdaniem dyrektora Kowala wystarczą potwierdzone kserokopie. - Wiem, że potwierdzenie notarialne jest kosztowne, więc do kopiowania faktur i poświadczenia zgodności z oryginałami upoważniłem czterech pracowników naszego oddziału - powiedział. - U nas nie zapłacą ani grosza. (...)
Dopłatami został objęty materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków: zboża: pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies; rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, wyka siewna; ziemniaki. Stawka dopłaty do 1 ha gruntów ornych wynosi: 50 zł w przypadku zbóż, 60 zł - roślin strączkowych, 300 zł - ziemniaków.

Źródło: Gazeta Pomorska