Byłoby to szczególnie groźne, zwłaszcza wobec zapowiadanych redukcji budżetu krajowego przeznaczanego na cele melioracji i spółek wodnych.

Senator Maciej Klima skierował do premiera oświadczenie w sprawie sytuacji związanej z zapobieganiem powodziom.

Przypomniał, że Komisja Europejska w czerwcu bieżącego roku w liście skierowanym do ministra środowiska oraz ministra rozwoju regionalnego zagroziła Polsce odebraniem funduszy na inwestycje przeciwpowodziowe z budżetu na lata 2007–2013, które nie zostały jeszcze rozliczone, oraz z budżetu na lata 2014–2020.

„Komisja Europejska zarzuca Polsce między innymi, że nie wykorzystano możliwości i nie rozwinięto zintegrowanego podejścia w zarządzaniu wodami – stwierdził senator. -  Zgodnie z zapisami ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien sporządzić ogólnokrajowy plan gospodarowania wodami w dorzeczach w Polsce, tymczasem obecnie w naszym kraju tworzone są tylko plany regionalne”.

W związku z tym senator poprosił premiera o przedstawienie informacji w odpowiedzi na szereg pytań:

·         "Po pierwsze, czy istnieje ogólnokrajowy plan gospodarowania wodami w dorzeczach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej?

·         Po drugie, czy istnieją regionalne plany gospodarowania wodami dla poszczególnych dorzeczy?

·         Po trzecie, czy istnieją krajowe i regionalne plany ochrony przeciwpowodziowej?

·         Po czwarte, na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy – Prawo wodne?

·         Po piąte, ile krajowych środków finansowych zostało zaplanowanych w latach 2007–2012, z rozbiciem na poszczególne lata, na inwestycje i utrzymanie urządzeń wodnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe, a ile z tych środków zostało wykorzystanych?

·         Po szóste, ile środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano na inwestycje i utrzymanie urządzeń wodnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe w latach 2007–2012, z rozbiciem na poszczególne lata, i jaka ich część została zrealizowana?

·         Po siódme, czy istnieje zagrożenie utraty środków z funduszy europejskich na inwestycje i utrzymanie urządzeń wodnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe realizowane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2013?

·         Po ósme, kiedy rząd Rzeczypospolitej Polskiej implementuje ramową dyrektywę wodną 2000/60/WE, jej elementy do polskiego prawodawstwa?

·         Po dziewiąte, kiedy instytucje Unii Europejskiej ocenią plan działań Rzeczypospolitej Polskiej?

·         Po dziesiąte, czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozważa powstanie nowego resortu, na przykład do spraw gospodarki wodnej?

·         Po jedenaste, w jakim stopniu zostały wykorzystane w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry środki finansowe z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, z Banku Rozwoju Rady Europy oraz Unii Europejskiej?

·         Po dwunaste, na jakim etapie znajduje się realizacja Programu dla Odry 2006? Czy zostanie dotrzymany termin zakończenia prac, planowany na rok 2016? Na jakim etapie znajduje się budowa zbiorników wodnych w miejscowościach Racibórz, Kamieniec Ząbkowicki, Wielowieś Klasztorna oraz modernizacja wrocławskiego węzła wodnego? Jaki jest stopień zaawansowania tych prac inwestycyjnych?

·         Po trzynaste, czy w związku z opóźnieniami w zakresie realizacji zbiornika w Raciborzu oraz modernizacji wrocławskiego węzła wodnego i wzrastającymi kosztami tych inwestycji rządowi Rzeczypospolitej grozi utrata środków unijnych zaangażowanych w te projekty? Jakie działania zamierza podjąć rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu pozyskania nowych źródeł finansowych na te inwestycje w związku z rosnącymi kosztami budowy?

Wszystkie te pytania wiążą się z licznymi informacjami przekazywanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, która na przestrzeni ostatnich siedmiu lat dostrzega zagrożenia związane z wymienionymi inwestycjami – stwierdził senator.