W wyniku ogromu strat spowodowanych tegorocznymi klęskami żywiołowymi, resort rolnictwa przygotował nowy instrument pomocy poszkodowanym. Będą to pieniądze wypłacane z nowego działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Działanie zostanie uruchomione w ramach PROW 2007-2013. Środki na wsparcie będą rozdzielane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponowany budżet na udzielenie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy też np. obsunięcia ziemi ma wynieść 100 milionów euro, czyli około 400 milionów złotych. Minister rolnictwa Marek Sawicki wyraża nadzieję, że nabór wniosków o pomoc z tego działania uda się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Obecnie kończą się ustalenia międzyresortowe dotyczące tego projektu.

Podstawowym założeniem projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach nowego działania jest udzielenie wsparcia tym gospodarstwom rolnym, w których powstały straty w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi. Pomoc będzie udzielana w formie finansowej m.in. na odtworzenie bazy produkcyjnej i zapewnienie postępu technologicznego produkcji rolniczej.

O wsparcie finansowe w ramach tego działania może ubiegać się osoba fizyczna lub osoba prawna lub spółka osobowa, która m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o KRUS, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
  • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej).

Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:

  •  w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym,

oraz

  • w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł. 

Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:
1) do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód  spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo.
2) w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne  przekroczą 10 tys. zł.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Rozważana jest jeszcze kwestia, czy w przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych nie zaliczyć również kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności, które spowodowały powstanie szkody w gospodarstwie.

Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych w nowym działaniu jest bardzo zbliżony do tych obowiązujących w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych", z wyłączeniem zakupu rzeczy używanych (tj. maszyn i urządzeń) oraz sprzętu komputerowego. Planowane jest natomiast umożliwienie zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt, należących do gatunku zwierząt gospodarskich.

O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie.

Źródło: farmer.pl/ARiMR