Obecnie premia jest jednakowa - 100 tys. zł przewidziano dla tych osób, które w ramach PROW rozpoczną działalność pozarolniczą.

Ministerstwo Rolnictwa chce zwiększyć kwotę wsparcia i uzależnić ją od liczby nowych miejsc pracy, które utworzy beneficjent:

- 150 tys. zł otrzyma ten, kto utworzy co najmniej 1 miejsce pracy (w tym jest uwzględnione samozatrudnienie);

- 200 tys. zł przewidziano dla tych, którzy utworzą takie 2 miejsca;

- 250 tys. zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Jak podano w uzasadnieniu, zgodnie z unijnymi przepisami, limit wsparcia to 70 tys. euro (ok. 280 tys. zł), zwiększenie premii mieści się więc w tym limicie.

Zgodnie z danymi z ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym pracowało ponad 1,9 mln osób, tj. 84 proc. spośród 2,3 mln ogółu pracujących w gospodarstwach rolnych. Średnia liczba zatrudnionych w 1 gospodarstwie w 2010 r. r. wynosiła 2,5 osoby. Średnie miesięczne dochody uzyskiwane przez rolników były „w ostatnich latach” – jak podano - przeciętnie o 40 proc. niższe od dochodów osób pracujących na własny rachunek.

W efekcie rolnicy należą do grup w największym stopniu dotkniętych problemem ubóstwa. Jest to także wynikiem trudności z pokonywaniem odległości do miast – tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich przyczyni się więc w znacznym stopniu do wyeliminowania tego zjawiska.

Z danych ARiMR wynika, że wnioskodawcy najczęściej decydowali się na rozpoczęcie działalności w zakresie konserwacji i naprawy samochodów czy maszyn oraz związanych z pracami budowlanymi - 100 tys. zł nie pozwala ponieść niezbędnych nakładów, stąd zwiększenie kwoty premii do 150 tys. zł.

Jak wyliczono, 50 tys. zł to natomiast kwota potrzebna na utworzenie każdego dodatkowego miejsca pracy – minimalny wymagany okres zatrudnienia to ok. 40 miesięcy, więc niecałe 1250 zł na miesiąc ma pozwolić sfinansować  „przynajmniej część kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem jednego miejsca pracy, w zakresie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne”.

Efektem tych zmian ma być poszerzenie bazy potencjalnych wnioskodawców, co ma przełożyć się na zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Dotychczasowe zasady wspierania zakładania działalności pozarolniczej nie przyczyniły się do realizacji zakładanych celów – zainteresowanie było minimalne.

Więcej: Małe zainteresowanie "Premią na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"