Wniosek o dofinansowanie w ramach programu może składać rolnik spełniający podstawowe wymagania:

- jest wpisany do ewidencji producentów rolnych
- posiada gospodarstwo lub część gospodarstwa położoną na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Posiadanie oznacza bycie właścicielem lub władanie gospodarstwem z tytułu dzierżawy, użytkowania, użyczenia. Władanie musi trwać przez okres co najmniej 5 lat.
- użytki rolne w tym gospodarstwie mają łączną powierzchnię minimum 1 ha.

Rolnik ubiegający się o płatność rolnośrodowiskową zobowiązuje się do przestrzegania:

1. podstawowych wymogów w całym gospodarstwie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) normy te obejmują:
a) normy w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej;
b) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR);
c) minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin;
d) inne wymogi obowiązkowe, do których należą na przykład utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego czy zakazy związane z ochroną przyrody.

2. dodatkowych wymagań wynikających z realizacji programu rolnośrodowiskowego, zależny od wybranych pakietów i wariantów.

Sposób wypełnienia wniosku:

- wniosek należy wypełnić stosując się do instrukcji dostępnej w ARiMR
- ten sam formularz wniosku może być wykorzystany do złożenia wniosku, korekty lub zmiany, wniosku kontynuacyjnego lub wycofania całego lub części wniosku. Aby określić cel składania wniosku należy zaznaczyć odpowiedni polu na pierwszej części dokumentu.
- dokument należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym
- w część dotyczących danych osobowych nie powinno być poprawek i skreśleń
- wniosek powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, podana musi być także data wypełnienia wniosku
- rolnik ma obowiązek wypełnić obowiązkowe pola, oznaczone w dokumencie na biało
- struktura zasiewów we wniosku rolnośrodowiskowym musi być jednakowa jak we wniosku obszarowym. Rolnik powinien posiadać dokumenty umożliwiające weryfikację podanych danych
- wnioskodawcą jest zawsze rolnik posiadający numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, należy o tym pamiętać w przypadku współwłasności gospodarstw
- od drugiego do piątego roku realizacji programu, po uzyskaniu pierwszej płatności, rolnik ma obowiązek corocznego składania wniosku o płatność w terminie 15 marca do 15 maja. Składanie wniosków możliwe jest także w 25 dni po tym terminie, jednak za każdy dzień opóźnienia potrącany jest 1% przyznanej dopłaty.

Składanie wniosku:

Wnioski składa się w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Wnioski można składać osobiście w Biurach lub wysyłać pocztą. Osoby, które zdecydują się na wysłanie dokumentów pocztą powinny pamiętać, że o terminowym złożeniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty należy wysłać listem poleconym lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód nadania. Nie należy nadawać przesyłki listem zwykłym.

Wniosek

Pierwszą czynnością przy wypełnianiu wniosku jest określenie celu składania dokumentu. Cel określamy stawiając znak „X” w odpowiednim polu, np w polu „wniosek” jeśli składamy dokument po raz pierwszy w danym roku czy w polu „korekta wniosku” jeśli Agencja wezwie do poprawy informacji w złożonym wcześniej wniosku. Wnioski, w których nie zostanie zaznaczone żadne pole, a składane będą po raz pierwszy w danym roku zostaną automatycznie uznane za „Wniosek”.

Druga i trzecia sekcja Wniosku obejmuje dane Wnioskodawcy. Wypełniając tę sekcję należy zwrócić uwagę na podział pól ze względu na rodzaj wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wnioskodawcy nie posiadający polskiego obywatelstwa).

Załączniki

W sekcji dotyczącej załączników należy zaznaczyć liczbę poszczególnych załączników dołączonych do wniosku.

Listy obowiązkowych załączników uzależnione są od realizowanego pakietu lub pakietów rolnośrodowiskowych oraz od tego czy:
a) składamy pierwszy wniosek lub zgłaszamy zmiany we wniosku polegające na dodaniu nowych pakietów do wcześniej zgłoszonych lub zwiększeniu powierzchni użytków rolnych, na których będzie realizowany program rolnośrodowiskowy
b) składamy wniosek o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych na podstawie niezmienionego wniosku

Lista obowiązkowych załączników dla poszczególnych pakietów i wariantów została zamieszczona w instrukcji wypełniania wniosku.

Deklaracja pakietów lub wariantów

We wniosku o płatność należy zaznaczyć pakiety i warianty, które będą realizowane w gospodarstwie. Nie ma ograniczeń ilości pakietów realizowanych przez jednego wnioskodawcę.

Trzeba jednak pamiętać, że niektórych pakietów nie można wdrażać jednocześnie. Niedozwolone jest łączenie pakietu 2. rolnictwo ekologiczne z pakietem 1. rolnictwo zrównoważone, a także pakietem 8. ochrona gleb i wód.

Ponadto na tej samej powierzchni nie można realizować pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 nie może być realizowany na tej samej powierzchni.

Wypełniając tabelę należy zaznaczyć okres realizacji programu rolnośrodowiskowego uzupełniając daty w prawym górnym rogu.

Tabela została podzielona na dwie część.

Część A. dotyczy tych pakietów i wariantów gdzie podstawą wyliczenia pomocy jest powierzchnia użytków rolnych. Część B. natomiast dotyczy pakietu 9 Strefy buforowe gdzie deklarowane wartości podawane są w mb oraz pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, gdzie podstawą do wyliczenia pomocy jest liczba samic.
W obu tabelach należy zaznaczyć wszystkie pakiety i warianty, które będą realizowane w gospodarstwie.

Na podstawie stawek podstawowych i zadeklarowanych powierzchni użytków rolnych, długości stref buforowych lub ilość zwierząt dla każdego zaznaczonego pakietu i wariantu obliczana jest wysokość pomocy dla gospodarstwa.

Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące powierzchni i sztuk zwierząt, które upoważniają do wpływają na wartość przysługującej płatności.

1) maksymalne wielkości działek rolnych, do których przysługują dopłaty w przypadku:
- 5 ha w wariancie 10 „Użytki przyrodnicze” w pakietach 4 i 5
- 0,3 ha w wariancie 3 „Produkcja nasienna na zlecenie banku genów” w pakiecie 6
- 0,4 ha w wariancie 4 „Sady tradycyjne” w pakiecie 6

2) minimalne wielkości działek rolnych, do których przysługują dopłaty w przypadku:
- 0,3 ha w wariancie 1 „Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych” pakietu 6, w przypadku upraw rolniczych
- 0,15 ha w wariancie1 „Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych” pakietu 6, w przypadku upraw warzywnych
- wielkości powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych wymagana przy wytwarzaniu materiału nasiennego kwalifikowanego w wariancie 2 „Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych” w pakiecie 6

3) W przypadku pakietu 7 płatności są przyznawane, jeśli średnioroczny stan w stadzie krów, klaczy, loch lub matek owiec wynosi minimum 4 krowy, 2 klacze, 5 matek owiec rasy olkuskiej lub 10 innej rasy, 10 loch rasy puławskiej, 8 loch rasy złotnickiej białej czy 8 loch rasy złotnickiej pstrej. W przypadku loch rasy złotnickiej ilości te są mniejsze w przypadku objęcia zasobów genetycznych ochroną przed 1 stycznia 2006r.

Określono także liczebność maksymalną loch w stadzie podstawowym i wynosi ona 70 sztuk dla rasy puławskiej i 100 sztuk dla ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej.

4) Dodatkowe ograniczenia wysokości dopłat w zależności od deklarowanej powierzchni wprowadzono dla pakietów 1, 2 i 8.
Progi dopłat w zależności od deklarowanej powierzchni ustalono następująco:

- od 0,1 do 100 ha dopłata wynosi 100%
- powyżej 100 do 200 ha – dopłata wynosi 50%
- powyżej 200 ha – przysługuje 10 % dopłaty

5) Ograniczenia wprowadzono także dla powierzchni deklarowanych w ramach pakietu 3.

- 100% pomocy przysługuje do powierzchni od 0,1 do 10ha
- 75% do powierzchni powyżej 10 ha do 50 ha
- 50% do powierzchni powyżej 50 ha do 100 ha
- 10% do powierzchni powyżej 100 ha.

Rozporządzenie określa również listę uchybień w poszczególnych pakietach i wariantach, które powodują zmniejszenie wysokości płatności.

Należy pamiętać, że powierzchnie użytków rolnych lub długość stref buforowych zadeklarowane w kolumnie 5 nie mogą ulec zmniejszeniu przez 5 lat realizacji programu.

W przypadku realizacji pakietów 4 i 5 rolnik może się dodatkowo ubiegać o jednorazowy zwrot tzw. kosztów transakcyjnych. Są to koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o płatność. Wartość tych kosztów uzależniona jest od deklarowanej powierzchni.

W tabeli VI.C podano maksymalne wartości kosztów transakcyjnych dla poszczególnych przedziałów deklarowanej powierzchni, a nie koszty zryczałtowane. Rolnik może się ubiegać o zwrot kosztów transakcyjnych tylko w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, na podstawie posiadanych dokumentów finansowych.

W celu obliczenia całkowitej wartości płatności rolnośrodowiskowej należy zsumować wszystkie wartości z kolumny 6 tabel VI.A i VI.B oraz wartość jednorazowego zwrotu kosztów z tabeli VI.C.

Wnioskodawcy, którzy posiadający w gospodarstwie zwierzęta gospodarskie ras lokalnych, do których obowiązuje dopłata zobowiązani są do uzupełnienia danych w część VII. Należy zwrócić uwagę, aby dane były zgodne z wpisanymi w sekcji VI.B

We wniosku należy określić charakterystykę gospodarstwa rolnego. Służy do tego sekcja VIII. Wpisując dane o powierzchni gospodarstwa należy zwrócić uwagę czy są one zgodne z danymi podanymi w tabeli IX, gdzie sumujemy powierzchnię działek ewidencyjnych. Rozbieżności oznaczają niepoprawne wypełnienie wniosku.

W sekcji 2 przy zaznaczaniu głównej działalności gospodarstwa możemy zaznaczyć tylko jedną z podanych we wniosku możliwości, także w przypadku prowadzenia w gospodarstwie więcej niż jednej działalności rolniczej. Jeśli żadna z działalności nie przynosi gospodarstwu co najmniej 50% dochodu należy zaznaczyć pozycję „pozostałe” lub „inne niesklasyfikowane”.

Sekcja 3 zawiera informacje powierzchnię użytków rolnych znajdujących się w parku narodowym, krajobrazowym, sieci Natura 2000, obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu oraz w strefie ONW. W tabeli należy wpisać powierzchnie leżące na poszczególnych obszarach. Oznacza to, że w przypadku działki (lub jej części) leżącej jednocześnie np. na obszarze parku narodowego i na obszarze Natura 2000 jej powierzchnię wpiszemy w tabeli dwa razy. Wartości podane w tej sekcji nie muszą się zgadzać w powierzchniami podanymi w innych sekcjach wniosku.

Sekcja 4 zawiera dane dotyczące faktycznej liczby zwierząt w gospodarstwie oraz wartości w przeliczeniu na Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP). Do przeliczenia stosuje się tabelę przelicznikową zamieszczoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. Nr 92, poz. 769).

Wartość DJP uzależniona jest od gatunku, płci i/lub wieku zwierząt.

Kolejne dwie tabele we wniosku dotyczą

- oświadczenia o powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie rolnym i
- oświadczenia o sposobie wykorzystywania działek rolnych

W pierwszym przypadku rolnik zobowiązany jest do przekazania informacji o wszystkich działkach wchodzących w skład gospodarstwa, w tym własnych i dzierżawionych.

Do wypełnienia Oświadczenia we wniosku rolnośrodowiskowym potrzebne są te same informacje, co wykorzystywane przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Potrzebne dane można znaleźć w wypisie z ewidencji gruntów i budynków, aktach notarialnych dotyczący kupna-sprzedaży lub darowizny, decyzjach administracyjnych, umowach dzierżawy zarejestrowanych w ewidencji gruntów. Dokumenty, na których się opieramy wypełniając wniosek muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zgodny nr działki i jej powierzchnia całkowita).

W oświadczeniu o sposobie użytkowania działek rolnych powinny być wymienione wszystkie działki rolne będące w gospodarstwie.
Trzeba zwrócić uwagę żeby dane dotyczące roślin w plonie głównym i powierzchni działek wnioskowanych do płatności były zgodne z danymi zawartymi we wniosku obszarowym zadeklarowanymi jako powierzchnie zobowiązania rolnośrodowiskowego.

W przypadku obu Oświadczeń, jeśli w tabeli zabraknie wierszy na wpisanie wszystkich informacji należy pobrać z Agencji dodatkową stronę Oświadczenia lub zrobić jej ksero.

Na wszystkich dodatkowych stronach Oświadczeń poza danymi w tabeli należy wpisać numer identyfikacyjny wnioskodawcy. Dodatkowe strony Oświadczeń należy dołączyć do wniosku.

W część XI wniosku poza podpisem Wnioskodawcy i datą przygotowania wniosku powinny się znaleźć dane osoby przygotowującej plan działalności rolnośrodowiskowej oraz, jeśli dotyczy, osoby wykonującej dokumentację przyrodniczą

Wnioskodawcy, którzy zdecydowali się przejść z programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2004-2006 do realizacji programu w ramach PROW 2007-2013 powinni wpisać informację o korzystaniu z wcześniejszej pomocy w część wniosku „Uwagi”. Warunkiem przejścia jest uczestniczenie we wcześniejszym programie przez okres 3 lat.

Starając się o płatności w ramach programu rolnośrodwiskowego rolnik powinien posiadać prawidłowo wypełniony wniosek i załączniki wymienione w części IV Wniosku oraz:

- Plan działalności rolnośrodowiskowej – dokument ten jest niezbędny do wypełnienia Wniosku. Sporządza go lub zatwierdza upoważniony doradca rolnośrodowiskowy, którego dane znajdują się w pierwszej części Planu.

- dokumentację przyrodniczą w przypadku pakietów przyrodniczych – może ją sporządzić jedynie ekspert ornitolog (dokumentacja przyrodnicza siedliskowa) lub ekspert botanik (dokumentacja przyrodnicza siedliskowa).

Wykonanie dokumentacji jest odpłatne, a poniesione koszty można odzyskać wnioskując o zwrot kosztów transakcyjnych.