Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i agencji w komplecie stawili się dziś podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby poinformować o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. oraz posiedzenia Rady EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 marca 2013 r., a także przedstawić stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 i wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Minister Stanisław Kalemba raz jeszcze zapewnił, że lutowy szczyt był wielkim sukcesem Polski: jesteśmy największym beneficjentem z 27 państw, wynegocjowaliśmy 106 mld euro, budżet polityki spójności wynosi 72,9 mld euro, co stanowi 23 proc. całości. – To też sukces rolnictwa, gdyż część zadań będzie przejęta – zapewniał minister.

Na I filar mamy 6 mld euro więcej i jesteśmy na 5. miejscu  w UE, na II filar – ok. 2,5 mld mniej, stąd potrzeba przesunięcia środków z polityki spójności.

Minister jest też zadowolony z wyników marcowej rady Ministrów Rolnictwa. Wybrane przez nas 3 priorytety zostały zrealizowane. Dotyczyły możliwości przedłużenia SAPS do 2020 r., zapewnienia nieobniżonego finansowania na Mazowszu, możliwości zwiększenia do 12 proc. płatności związanych z produkcją. Stanisław Kalemba poinformował też, że możliwe staje się – ale wymaga to środków krajowych i przesunięć – zwiększenie dopłat bezpośrednich.  Na szczycie zapadła decyzja – będzie weryfikowana w Parlamencie – aby państwa mające dopłaty bezpośrednie w wysokości poniżej 90 proc. średniej, mogły przesunąć do 25 proc. środków do I z II filara. Pozwoliłoby to o 20-30 euro zwiększyć dopłaty.

Wiceminister Zofia Szalczyk przedstawiła założenia PROW 2014-2020. Program ma być jednym spójnym dokumentem z innymi programami operacyjnymi  realizowanymi w Polsce. Ważnym założeniem jest pogłębiona regionalizacja programu. – Pomimo centralnego planowania będzie zapewniony wpływ na wybór działań i podział środków w regionach – zapewniła. PROW musi się mieścić w granicach 6 priorytetów, uwzględniających 3 cele horyzontalne. Dla wszystkich priorytetów są zaplanowane działania. I tak:

1.Transfer wiedzy będzie realizowany przez prezentowanie pokazowych gospodarstw, doradztwo i finansowanie szkoleń zawodowych doradców, współpracę podmiotów wdrażających postęp

2. podnoszenie konkurencyjności – przez modernizację, a także restrukturyzację małych gospodarstw i premie dla młodych rolników

3. łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem – tu przewidziano dotacje dla grup wdrażających systemy jakości, wsparcie dla przetwórców trwale związanych z producentem surowca, tworzenie grup producentów rolnych, wsparcie dla podstawowych usług i na przywracanie potencjału

4. wsparcie ekosystemów – przewidziano podobne do obecnego wsparcie na programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne, wsparcie dla gosp. ekologicznych, dla gospodarstw na obszarach Natura 2000, ONW – podobne do obecnych, scalanie gruntów rolnych

5. W ramach gospodarki zasobami przewidziano zalesianie

6. Jako działania przeciwdziałające wykluczeniu i ubóstwu przewidziano premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, budowy dróg lokalnych, kontynuację Leadera, utrzymanie KSOW.

Projekt do października będzie konsultowany, w grudniu ma być przedstawiony do akceptacji Rady Ministrów.