Plan finansowy nowego PROW wygląda tak:

 

Działanie                             Środki EFRROW (euro)         Środki publiczne ogółem (euro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transfer wiedzy i działalność informacyjna  36 905 246                              58 001 302

Usługi doradcze, z zakresu zarządzania

 gospodarstwem i z zakresu zastępstw            47 722 830                             75 002 515

Systemy jakości produktów rolnych

 i środków spożywczych                                     21 000 000                            33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych                1 527 756 680                     2 401 064 486

Inwestycje w gospodarstwach Natura 2000  39 131 409                         61 500 000

Inwestycje w gospodarstwach OSN                 23 860 615                         37 500 000

Przetwórstwo i marketing                                440 989 000                     693 070 461

Scalanie gruntów                                                88 440 000                      138 994 740

Przywracanie potencjału                                    264 046 000                 414 981 968

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 82 717 000    130 000 317

Premie dla młodych rolników                                    456 849 802              717 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej    263 383 000            413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw                   561 825 648              882 980 666

Rozwój usług rolniczych                                   41 358 000                    64 999 372

Inwestycje w targowiska                                 47 700 000                      74 966 634

Podstawowe usługi i odnowa wsi             636 283 100                       1 000 000 049

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych      191 519 339             300 997 069

Tworzenie grup i organizacji                              256 414 153                        402 987 547

Działanie rolnośrodowiskowo- klimatyczne       753 399 101                 1 184 062 782

Rolnictwo ekologiczne                                445 373 661                               699 961 515

Płatności ONW                                              1 378 188 270                   2 165 998 652

Współpraca w ramach EPI                         36 904 246                             57 99 730

LEADER                                                    467 668 000                 734 999 913

Pomoc techniczna                                      132 527 195                           208 283 391

Renty strukturalne                                    356 318 519                     560 000 000

 

Razem                                               8 598 280 814                          13 513 295 000

 

 

 

 

 

I dla porównania – jak było (według założeń) w PROW 2007-2013:

 

PLAN FINANSOWY PROW 2007-2013 (w EUR)

Wkład EFRROW        13 398 928 156,00

Wydatki publiczne             17 440 739 662

Wydatki prywatne                 7 986 753 602

Koszt całkowity                                25 427 493 264

 

 

 

Wydatki  publiczne PROW 2007-2013 (w EUR):

Modernizacja gospodarstw 2 474 199 222

Program rolnośrodowiskowy 2 302 604 767

Ułatwianie startu młodym rolnikom 581 000 000

Modernizacja gospodarstw rolnych 2 474 199 222

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 194 500 000

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 130 000 000

Grupy producentów rolnych 182 500 000

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2 418 750 000

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 234 501 520

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 345 580 000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 683 583 600

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1 724 083 148