Takie ustalenia zawiera „Ocena wpływu realizacji PROW 2007 – 2013 na gospodarkę Polski” przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych
W raporcie opisane zostało badanie, którego celem było określenie wpływu PROW 2007 -2013 na gospodarkę polską.

Największe korzyści z realizacji PROW 2007-2013 zostaną zaobserwowane w 2014 r. i wyniosą prawie 120 euro w cenach stałych z 2000 r. Korzyści przewyższą koszt realizacji programu dopiero w 2013 r. Warto dodać, że benefity z wdrożenia programu będą rosły jeszcze po ostatnim roku będącym okresem wydatkowania środków. W perspektywie 2020 r. skumulowane korzyści przekroczą łącznie aż 34 mld euro, czyli będą ponad dwukrotnie wyższe od budżetu PROW 2007–2013 – przekonują autorzy raportu.