Kto będzie mógł skorzystać ze środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?

Wbrew pozorom, o dofinansowanie z PROW mogą ubiegać się nie tylko rolnicy. Fakt, że największa część środków została skierowana do producentów rolnych, jednak dokładnie analizując PROW uważam, że z programu może skorzystać szersze grono potencjalnych beneficjentów.

Wśród nich są np. jednostki samorządu terytorialnego, do których skierowane jest m.in. działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat I, gdzie pomoc będzie udzielana na scalanie gruntów. Schemat II tego działania przeznaczony jest dla Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Ponadto gminy będą mogły dzięki środkom PROW zainwestować w gospodarkę wodno-ściekową, system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, a także wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Umożliwi to działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, gdzie koszty kwalifikowane refundowane są w 75 proc. Gminy mogą także skorzystać z działania „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie wspierane będą projekty poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Środki z tego działania mogą być również wykorzystane przez niektóre instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a nawet kościoły i inne związki wyznaniowe.

Jako małżonek rolnika lub domownik można natomiast skorzystać z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdzie dofinansowane będą projekty służące tworzeniu pozarolniczych źródeł dochodów oraz zatrudnieniu poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Nadleśnictwa będą mogły się ubiegać o środki finansowe na odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego. Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 osób, o obrocie nieprzekraczającym 2 mln euro (równowartości w zł) będą mogli otrzymać nawet 300 tys. zł dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych stworzone zostało działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, gdzie wartość refundacji może sięgnąć nawet 20 mln zł.

Czy wszystkie przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, niezależnie od wielkości, będą mogły skorzystać z dofinansowania?

Duża część środków finansowych w ramach PROW została skierowana do przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych. Jednak ustanowiono pewne ograniczenia. Jedno z nich dotyczy wielkości firmy. Na największy udział w dofinansowaniu projektu będą mogły liczyć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. , czyli zatrudniające do 250 osób oraz posiadające roczne obroty niższe niż 50 mln euro lub sumę bilansową mniejszą niż 43 mln euro. Przewiduje się, że będą mogły one skorzystać z refundacji w wysokości 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a po spełnieniu dodatkowych warunków nawet 50 proc. W przypadku inwestycji realizowanych przez inne podmioty, wsparcie uzyskają tylko przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwa, których obrót nie przekracza 200 mln euro (równowartości w zł). Dla takich firm wsparcie dodatkowo zostało obniżone do 25 proc. kosztów kwalifikowanych.

Czy, tak jak w poprzednich programach, również i teraz z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa agroturystyczne?

Jak najbardziej. W ramach PROW jest działanie skierowane do rolników, domowników i małżonków rolników, które ma ich skłonić do podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Działanie to zostało nazwane „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Limit pomocy wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Zrefundowane mogą być m.in. wydatki związane z budową lub remontem połączonym z modernizacją obiektów budowlanych, zakup maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego, a także niektórych środków transportu. Jednym z ważniejszych warunków jest tu miejsce zamieszkania w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast do 5 tys. mieszkańców.

Jakie instytucje będą odpowiedzialne za wdrażanie Programu?

Instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do jego zadań należy zapewnienie efektywności, skuteczności i prawidłowości zarządzania programem. Ponadto do realizacji poszczególnych działań zostały zaangażowane inne instytucje, gdzie główną rolę będzie odgrywać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kilka zadań powierzono oprócz tego samorządom województw, a jedno Agencji Rynku Rolnego. Dodatkowo, działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” będzie realizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez podmioty wybrane przez instytucję zarządzającą. Agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie akredytacji przyznanej przez Ministerstwo Finansów.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy aplikowaniu o środki w ramach PROW?

Dużą rolę odgrywa tutaj czas. Dotyczy to w szczególności najbardziej popularnych działań, gdzie środki przeznaczone do podziału w danym roku są niewystarczające w stosunku do zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Każdą inwestycję należy bardzo dokładnie przemyśleć i z odpowiednim wyprzedzeniem się do niej przygotowywać. Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w ostatniej chwilę nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Szczegółowo przeanalizowana inwestycja oraz prawidłowo sporządzone dokumenty wraz z kompletem odpowiednich załączników, złożone w odpowiednim czasie znacznie przybliżają wnioskodawcę do sukcesu w aplikowaniu o środki unijne.

PGD.jpg

Kontakt e-mail do Pana Marcina Andraki: dotacje@polskagrupa.pl